Sanktioner mot Ukraina, inklusive Krim och Sevastopol

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer i Ukraina, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers pengar eller ekonomiska resurser. EU har också infört omfattande sanktioner mot den ukrainska autonoma republiken Krim och staden Sevastopol. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En förteckning över de organisationer och personer i Ukraina som fått sina pengar eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 208/2014.

Frysningar av tillgångar, specifikt kopplade till Krim och Sevastopol framgår av EU-förordning 269/2014.

Import- och exportrestriktioner, specifikt kopplade till Krim och Sevastopol framgår av EU-förordning 692/2014.

EU Sanctions Map

 

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i förordning 208/2014.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för  grundläggande behov, såsom hyra eller amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska uteslutande användas till  rimliga arvoden för juridiska tjänster.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för  extraordinära utgifter.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska betalas in till eller från ett konto som tillhör en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som har immunitet enligt internationell rätt, och med villkor att betalningen ska användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Om det finns en skiljedom

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning på de här villkoren:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett avgörande genom skiljedom som meddelats före frysningen, eller för en dom eller ett beslut som meddelats i EU, eller motsvarande som är verkställbart i Sverige.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk mot organisationen med frysta tillgångar, där anspråket har säkrats genom utmätning eller betalningssäkring.
 • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som har fått sina pengar eller tillgångar frysta.
 • Ett undantag står inte i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Om det finns en fordran

Undantag från frysning kan göras om organisationen är skyldig att göra en betalning där fordran har uppkommit eller ett avtal ingåtts, före den dag då frysningen inträdde, på de villkor Kommerskollegium anser är lämpliga. Det krävs då att vi kan fastställa att:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning.
 • Betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Så ansöker du om frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Övriga undantag från sanktionerna relaterade till Krim och Sevastopol

Under vissa förutsättningar får du och personer och organisationer på Krim och i Sevastopol fullgöra avtal som tecknats före den 20 december 2014, avseende förvärv eller utveckling av ägarintressen i fast egendom, tillhandahållande av finansiering och investeringstjänster mm, förutsatt att du anmäler detta till Kommerskollegium. Anmälan måste ske fem arbetsdagar i förväg.

Sanktioner mot de ockuperade delarna av Cherson, Zaporizjzja, Donetsk och Luhansk

Nya sanktioner riktas mot de delar av Cherson, Zaporizjzja, Donetsk och Luhansk Oblast som inte kontrolleras av ukrainska regeringen (förordning 2022/263). Sanktionerna motsvarar i huvudsak sanktionerna mot Krim i förordning 2014/386.  Förordningen innehåller vissa möjligheter till undantag i enskilda fall, bland annat för att mildra retroaktiva effekter för europeisk industri.

Importförbud 

 • Import av varor med ursprung i icke-regeringskontrollerade områden i Cherson, Zaporizjzja, Donetsk eller Luhansk oblast är generellt förbjuden. Ett allmänt undantag för detta finns för redan ingångna avtal. Detta behöver du inte söka tillstånd för, men du måste anmäla det till Kommerskollegium senast tio arbetsdagar i förväg.

Exportförbud och övriga förbud

Kommerskollegium får, på villkor som Kommerskollegium finner lämpliga, bevilja undantag från dessa förbud:

 • Förbud att sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som förtecknas i bilaga II till förordning 692/2014 till personer eller organisationer på Krim eller Sevastopol, eller för användning i Krim eller Sevastopol, i sektorerna transport, telekommunikation, energi, prospektering, utforskning och produktion av olja, gas och mineralresurser. Ett allmänt undantag för detta finns för redan ingångna avtal. Detta behöver du inte söka tillstånd för, men du måste anmäla det till Kommerskollegium senast fem arbetsdagar i förväg.
 • Förbud att förvärva eller utvidga befintliga ägarintressen i fast egendom som är belägen på Krim eller i Sevastopol.
 • Förbud att förvärva nya eller utvidga befintliga ägarintressen eller kontrollen av organisationer och bolag på Krim eller i Sevastopol, inbegripet förvärv inklusive förvärv av hela sådana organisationer och bolag eller förvärv av andelar eller andra värdepapper förbundna med ett ägarintresse.
 • Förbud att bevilja eller delta i ett arrangemang för att bevilja lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till en organisation eller bolag på Krim eller i Sevastopol, eller med det dokumenterade ändamålet att finansiera en sådan enhet.
 • Förbud att upprätta samriskföretag på Krim eller i Sevastopol eller med organisationer eller bolag på Krim eller i Sevastopol.
 • Förbud att tillhandahålla investeringstjänster med direkt anknytning till sådana verksamheter som anges ovan.

Det krävs då att Kommerskollegium kan fastslå att:

 • det är nödvändigt för officiella ändamål vid konsulära beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter immunitet och som är belägna i Krim eller Sevastopol
 • det har samband med projekt som uteslutande är till stöd för sjukhus, eller andra offentliga vårdinrättningar som tillhandahåller sjukvård eller civila offentliga utbildningsinrättningar i Krim eller Sevastopol
 • det avser anordningar eller utrustning för medicinskt bruk.

För att förhindra allvarliga konsekvenser

Kommerskollegium får bevilja undantag från sanktionerna om det i ett brådskande läge är nödvändigt för att förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet, inbegripet befintlig infrastrukturs säkerhet, eller för miljön. Det är också möjligt att upp till fem dagar i efterhand anmäla en överträdelse av sanktionerna som har gjorts i syfte att förhindra allvarliga konsekvenser.

Använd blanketten Anmälan enligt EU-förordningar om restriktiva åtgärder
Skicka blanketten till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Restriktioner för produkter med dubbla användningsområden

Övergripande information om sanktionerna och vilka myndigheter som ansvarar

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas