Kapitel 07: Subventioner

Kapitlet ökar insynen kring statliga subventioner som ges till företag. Både EU och Kanada måste underrätta varandra om de subventionerar produktion av varor. Parterna har även kommit överens om att lämna information till varandra om statligt stöd som ges till företag som tillhandahåller tjänster, om den andra parten ber om sådan information.

Dessutom fastställer kapitlet en mekanism som gör det möjligt för EU och Kanada att samråda med varandra om subventioner som negativt kan påverka handeln mellan dem, och för att hitta lösningar om en subvention konstateras ha negativ påverkan på handeln. EU och Kanada är också överens om att inte subventionera export av jordbruksprodukter till varandras marknader.