Villkor och krav i handeln med jordbruksvaror och livsmedel mellan EU och Storbritannien

För företag som handlar med jordbruksvaror och livsmedel innebär Storbritanniens utträde ur EU en rad förändringar som medför ökad administration och kostnader. Även om avtalet mellan EU och Storbritannien förbjuder tullar för varor med ursprung i EU respektive Storbritannien, så måste nu tulldeklarationer lämnas vid import och export. För vissa varor krävs intyg och gränskontroller ska genomföras.

EU och Storbritannien har kommit överens om att tillträdet till respektive marknad ska vara tull- och kvotfritt. Det gäller för varor som uppfyller avtalets ursprungsregler, det vill säga regler om varornas ekonomiska nationalitet. Syftet med dessa regler är att säkerställa att det är företag i EU och Storbritannien som drar nytta av förbudet mot tullar och kvoter.

Ursprungsregler i handeln med Storbritannien

För varor som inte uppfyller ursprungsreglerna tillämpas tullar vid import till EU respektive Storbritannien.

Tullar i handeln med Storbritannien

Om du handlar med en vara som till stor del är framställd av råvaror och ingredienser från länder utanför Storbritannien och EU är det alltså viktigt att ha koll på avtalets ursprungsregler.

Krav på tullformaliteter

Storbritannien har lämnat den inre marknaden och den fria rörligheten har nu ersatts med tullformaliteter vid gränsen för samtliga varor. Det innebär bland annat att tulldeklarationer måste lämnas vid import och export. Företag kan sköta tullhanteringen själva eller anlita ett ombud. En förutsättning för tullhanteringen är bland annat att både de exporterande och importerande företagen har giltiga EORI-nummer.

Transportera och deklarera varor

Rå köttfärs och rå korv får inte importeras från Storbritannien

En grundförutsättning för att det ska vara möjligt att handla med animaliska produkter som kött och mejeriprodukter är att EU och Storbritannien har godkänt varandra för export. Godkännandena baseras bland annat på vilken lagstiftning den andra parten har. Beslut om godkännanden har tagits av båda parter för de flesta animaliska produkter. Det finns dock några animaliska produkter för vilka Storbritannien inte är godkänt för export till EU. Det gäller exempelvis för rå köttfärs och rå korv.

De anläggningar som ska exportera måste vara godkända för export och upptagna på listor över godkända anläggningar.

Krav på intyg och gränskontroller för vissa varor

För företag som handlar med så kallade restriktionsvaror, bland annat levande djur, avelsmaterial, kött, mejeriprodukter, ägg, vissa sammansatta livsmedel med animaliska ingredienser samt färska frukter och grönsaker, krävs intyg som ska kontrolleras vid gränsen.

Vid import från Storbritannien är reglerna desamma som för import från andra tredje länder. För levande djur, avelsmaterial, kött och andra animaliska produkter krävs ett djurhälsointyg som en officiell veterinär utfärdar i det exporterande landet. För färska frukter och grönsaker krävs sundhetscertifikat som utfärdas av den behöriga växtskyddsmyndigheten. Sändningarna måste föranmälas till gränskontrollstationen och en avgift tas ut för kontrollen.

EU tillämpar intygskrav och gränskontroll för restriktionsvarorna sedan den 1 januari 2021. I Storbritannien införs krav på intyg och gränskontroll stegvis. Mer information om de brittiska reglerna finns här: The border with the European Union- importing and exporting goods

Anpassning till produkt- och märkningskrav

EU och Storbritannien har inte kommit överens om att acceptera varandras regelverk på jordbruks- och livsmedelsområdet som likvärdiga. Det innebär att jordbruksvaror och livsmedel som importeras från Storbritannien måste uppfylla EU:s hälsoskyddsregler, kvalitetskrav och märkningskrav. För export till Storbritannien gäller på motsvarande sätt att de brittiska reglerna för jordbruksvaror och livsmedel ska följas.

I takt med att Storbritannien utvecklar sin egen lagstiftning gäller det alltså att företag som exporterar till Storbritannien håller sig informerade om eventuella skillnader mot EU:s regelverk och behov av anpassning av produkter eller märkning. På brittiska regeringens webbplats finns mer information: Food and drink businesses: working with the EU

Likvärdiga regler för ekologiska varor

EU och Storbritannien har erkänt varandras regler för ekologiska varor som likvärdiga. Det betyder att jordbruksvaror och livsmedel som uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion kommer att kunna säljas som ekologiska varor i Storbritannien och vice versa. Handeln med dessa varor omfattas dock av intygskrav och avgiftsbelagd gränskontroll.

Ekologiska produkter