Gatt reglerar handeln med varor

General Agreement on Tariffs and Trade, Gatt är ett avtal. På svenska heter det "Allmänna tull- och handelsavtalet". Gatt 1994 omfattar både Gatt 1947 och alla rättsliga instrument som antagits före avtalet om Världshandelsorganisationen, WTO.

Gatt reglerar det multilaterala systemet för handeln med varor och bärs upp av två av WTO:s grundläggande principer: mest gynnad nationsprincipen (MGN) och nationell behandling.

Principen om mest gynnad nationsbehandling regleras i Gatt:s artikel I och innebär att om en WTO-medlem ger en annan medlem en handelsförmån (till exempel i form av en lägre tull) , så skall förmånen utsträckas till samtliga medlemmar. En medlem får alltså inte favorisera enskilda medlemmar när det gäller import eller export av en vara.

Principen om nationell behandling regleras i Gatt:s artikel III och innebär att importerade och inhemska varor skall behandlas lika vad gäller beskattning och olika regleringar.

I Gatt finns även en viktig princip om ett allmänt avskaffande av kvantitativa restriktioner. Detta regleras i artikel XI. Enligt artikeln får inte en medlem införa ett totalt importförbud för en viss vara.

Undantag får göras

En medlem i WTO får göra samtidigt göra undantag från ovan nämnda principer. Det kan exempelvis gälla då en medlem inför en handelshindrande åtgärd för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa. Gatt artikel XX innehåller de kriterier som en medlem måste uppfylla för att en handelshindrande åtgärd ska vara tillåten. Sådana åtgärder får dock varken ha en diskriminerande effekt eller utgöra ett förtäckt handelshinder.

SPS- och TBT-avtalen förtydligar den allmänna undantagsregeln i Gatt.