Singapore–EU – frihandelsavtal i kraft

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore trädde i kraft 2019. EU och Singapore har också undertecknat ett avtal om investeringsskydd (EUSIPA). Det kommer att träda i kraft efter det att det ratificerats av alla EU:s medlemsstater.

Avveckling av tullar

För att kvalificera sig för tullfrihet eller sänkta tullar måste varorna har sitt ursprung i EU eller Singapore. Ursprungsreglerna finns i Protokoll 1 i  handelsavtalet som du hittar i boxen längst ner på sidan.

För export till Singapore

Innan avtalet kunde nästan alla varor med ursprung i EU redan komma in i Singapore utan tullar. Men sedan avtalet trädde i kraft är Singapore skyldigt att tillämpa tullfrihet för alla varor med ursprung i EU, inklusive de som tidigare var föremål för tullar (såsom öl och stout).

För import till EU

Sedan avtalet trädde i kraft blev cirka 84 procent av importen från Singapore till EU tullfri. Exempel på sektorer som drar nytta av omedelbar avskaffande av tullar inkluderar

 • elektronik
 • läkemedel
 • de flesta petro-kemikalier
 • bearbetade jordbruksprodukter (med undantag av ren kemisk fruktos och sockermajs).

Nästan alla återstående tullar för varor med ursprung i Singapore kommer att avvecklas före november 2024 och kan då importeras tullfritt till EU. Några få produkter kommer fortsatt att vara tullbelagda även efter utfasningsperioden, till exempel vissa fiskprodukter (tilapia, skipjack) och bearbetade jordbruksprodukter samt kemiskt ren fruktos och sockermajs.

Tullavvecklingen sker över femårsperioder, räknat från november 2019. Hur detta går till beskrivs närmare i bilaga 2-A till avtalet.

Tekniska regler och produktkrav

Handelsavtalet syftar bland annat till att tekniska krav ska bli mer kompatibla och att procedurer för testning av produkter i ökad utsträckning ska ömsesidigt godkännas. På så sätt ska tekniska hinder minska och det blir enklare att sälja europeiska varor i Singapore och vice versa. Avtalet innehåller också överenskommelser om märkning som syftar till att underlätta för exportörer.

Elektronik

Standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse baseras på relevanta internationella standarder.
Avtalet syftar till att undvika dubbla och betungande testprocedurer för överensstämmelse för produktsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för

 • elektrisk och elektronisk utrustning
 • elektriska hushållsapparater
 • hemelektronik

Singapore kan acceptera en leverantörsförsäkran om överensstämmelse för vissa produkter som anses ha låg risk för konsumenternas säkerhet, hälsa eller miljön.

Motorfordon och fordonsdelar

Med avtalet är det möjligt att sälja nya motorfordon och bildelar från EU i Singapore utan ytterligare testning eller certifiering. Det förutsätter dock att de är certifierade enligt internationella standarder som är accepterade i EU, särskilt UNECE:s typgodkännandeföreskrifter.

EU och Singapore har också kommit överens om att

 • avstå från att införa nya regleringsåtgärder som skiljer sig från internationella standarder
 • tillåta försäljning av produkter som innehåller ny teknik, såvida det inte är bevisat att sådan teknik skapar en betydande risk för människors hälsa, säkerhet eller miljön.

Läkemedel och medicintekniska produkter

EU och Singapore har kommit överens om att

 • använda internationella standarder, praxis och riktlinjer för läkemedel och medicintekniska produkter
 • säkerställa att listning, prissättning och återbetalning av läkemedel är rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande.

EU kommer att erkänna Singapores standarder för så kallade Good Manufacturing Practices (GMP) vid tillverkning av aktiva läkemedelsingredienser (API) som likvärdiga med EU:s egna, vilket underlättar exporten av aktiva läkemedelsingredienser från Singapore till EU.

Livsmedelssäkerhet, djur- och växthälsa

När det gäller livsmedelssäkerhet, djur- och växthälsa (SPS) har både EU och Singapore stränga krav och kontroller. Avtalet syftar till att underlätta export av produkter av animaliskt ursprung. EU och Singapore har till exempel kommit överens om att utvärdera varandras inspektions- och certifieringssystem för köttproducerande anläggningar snarare än att kräva att varje enskilt slakteri eller anläggning för livsmedelsbearbetning ska inspekteras av den andra parten innan den kan exportera.

Handelsavtalets förhållande till europeiska standarder

Handelsavtalet kommer inte påverka, ändra, sänka eller ta bort EU-standarder inom något område. Det innebär att singaporianska produkter och tjänster får säljas i EU på samma villkor som EU:s produkter och tjänster. De måste uppfylla alla EU:s regler och föreskrifter, till exempel

 • tekniska regler och standarder
 • konsumenternas säkerhetskrav
 • miljökrav
 • regler om djur- och växthälsa såväl som hygien
 • bestämmelser för livsmedelssäkerhet.

Tjänster

Handelsavtalet omfattar många tjänsteområden och ger tjänsteleverantörer ett bättre marknadstillträde. Singapore har till exempel åtagit sig att minska eller ta bort vissa begränsningar av marknadstillträde för europeiska företag (såsom olika typer av kvantitativa begränsningar och diskriminerande regleringar). Det här ska göras inom en rad tjänstesektorer, bland annat: telekommunikationstjänster, finansiella tjänster, dator- och datorrelaterade tjänster, transporttjänster, miljötjänster och företagstjänster (såsom arkitekt- och ingenjörstjänster).

E-handel

Singapore och EU har kommit överens om att inte införa tullar på elektroniska överföringar. Båda sidor är också överens om att e-handel inte bör försämra immateriella rättigheter och utvecklingen av e-handel måste vara kompatibel med internationella standarder för dataskydd.

Offentlig upphandling

Singapore och EU är medlemmar i WTO:s avtal om offentlig upphandling (GPA). Men det bilaterala frihandelsavtalet mellan EU och Singapore ger ännu fler möjligheter för EU-företag att konkurrera om offentliga upphandlingskontrakt i Singapore.

EU-företag får tillträde till ytterligare upphandlingar, till exempel inom försörjningssektorerna av Public Utilities Board och Energy Market Authority, och till vissa nya typer av tjänstekontrakt. Tröskelvärdena för upphandling av varor och tjänster har sänkts ytterligare jämfört med de åtaganden som har gjorts inom ramen för WTO.

Handel och hållbar utveckling

Handelsavtalet innehåller bindande åtaganden som ska säkerställa att inhemska miljö- och arbetsskyddsnivåer överensstämmer med grundläggande internationella standarder och avtal. Det förbjuder "race-to-the-bottom"-metoder där arbets- och miljölagar sänks för att locka handel eller investeringar. Samtidigt erkänns EU:s och Singapores rättigheter att fastställa sina egna miljö- och arbetsskyddsnivåer.

Handelsavtalet syftar till att öka handelns och investeringarnas bidrag till hållbar utveckling, inklusive

 • företagens sociala ansvar
 • miljömärkningsinitiativ
 • rättvis och etisk handel
 • bevarande och hållbar förvaltning av naturresurser, bland annat genom hållbar skogsförvaltning och bevarande och förvaltning av fiskbestånd.

Arbetsnormer

Genom handelsavtalet åtar sig Singapore och EU att genomföra Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner som parterna har ratificerat. De åtar sig också att vidta nödvändiga åtgärder för att ratificera  ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter som de ännu inte har undertecknat.

Miljö- och klimatförändring

Avtalet inkluderar åtaganden från EU och Singapore om ett effektivt genomförande av multilaterala miljöavtal som EU respektive Singapore är parter i, till exempel

 • FN:s konvention om biologisk mångfald
 • FN:s konvention om internationell handel med utrotningshotade arter (CITES)
 • FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)

Särskilda bestämmelser om klimatförändringar understryker ytterligare EU:s och Singapores ansträngningar för att hantera klimatförändringarna.

Frihandelsavtalet förutser också samarbete mellan parterna även när det gäller miljömärkning och miljöanpassad offentlig upphandling, avlägsnande av handelshinder för klimatvänliga varor och tjänster som hållbara förnybara energikällor varor, den successiva minskningen av subventioner för fossila bränslen och främjande av företagens sociala ansvar.

Avtalets kapitel om handel och hållbar utveckling syftar till att institutioner ska skapas som ger förutsättningar för en bred krets av intressenter, inklusive representanter för företag och branschorganisationer, att delta i implementeringen och övervakningen av av de hållbarhetsåtaganden som parterna har gjort i avtalet.