Handelsavtalet mellan EU och Vietnam i kraft

EU:s och Vietnams handelsavtal trädde i kraft 2020.

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam består av två delar: ett handelsavtal och ett investeringsskyddsavtal. Handelsavtalet trädde i kraft 2020, medan det färdigförhandlade investeringsskyddsavtalet väntar på godkännande från parlamenten i EU:s medlemsstater. Det innebär att det kan ta flera år innan det kan träda i kraft.

Centrala delar i handelsavtalet

Över 99 procent av EU:s och Vietnams tullar kommer att avvecklas enligt frihandelsavtalet. Vissa varor omfattas dock inte. För de varorna har EU och Vietnam kommit överens om en viss liberalisering genom att avveckla tullen för en del av handeln genom tullkvoter. Vietnam kommer att avveckla 65 procent av importtullarna för varor från EU redan då avtalet träder i kraft. Resterande tullar kommer att avvecklas inom en tioårsperiod. EU:s tullar kommer att avvecklas inom sju år.

Genom frihandelsavtalet avskaffas tullarna mellan EU och Vietnam nästan helt och hållet (99 procent). Mer än hälften (65 procent) av tullarna på EU:s export till Vietnam togs direkt bort när avtalet trädde i kraft; återstoden fasas ut gradvis under en period på upp till tio år. Vad gäller Vietnams export till EU, avskaffades över 70 procent av tullarna när avtalet trädde i kraft. Återstoden fasas ut gradvis under en period på upp till sju år. Varorna måste uppfylla kriterierna för ursprung för att få tillgång till en lägre tullsats genom frihandelsavtalet och företagen måste bevisa ursprunget.

Några konkreta exempel

  • Maskiner och apparater – nästan all svensk export liberaliserades fullt ut vid ikraftträdandet och resten efter fem år.
  • Motorcyklar med motorer större än 150 cc kommer att liberaliseras efter sju år och bilar efter tio år, förutom de med stora motorer (> 3000cc för bensin,> 2500cc för diesel) som kommer att liberaliseras ett år tidigare.
  • Kemikalier – nästan 70 procent av Sveriges kemikalieexport kommer att vara tullfri vid ikraftträdandet och resten efter tre, fem och sju år.


Vietnam kommer att öppna sin marknad för de flesta livsmedelsprodukter från EU, både primära och bearbetade:

  • Fryst fläskkött kommer att vara tullfritt efter sju år.
  • Kyckling kommer att liberaliseras helt efter tio år.
  • Mejeriprodukter efter högst fem år.
  • Livsmedelsberedningar efter högst sju år.
  • Alkoholhaltiga drycker (vin och sprit) kommer att liberaliseras efter sju år.

EU kommer också att avskaffa tullar med en nedtrappningsperiod på upp till sju år för kläder (i textil) och skor från Vietnam. För att dra nytta av förmånsbehörigheten gäller ursprungsreglerna för kläder som är strikta och bland annat kräver användning av tyger som produceras i Vietnam eller EU, med undantag för vissa plagg producerade av tyg från Sydkorea.

Standarder, hälsoskyddsregler och typgodkännande

Vietnam har åtagit sig att öka användningen av internationella standarder i sina tekniska föreskrifter. När det gäller hälsoskyddsregler (SPS) för växt- och djurprodukter, har Vietnam godtagit vissa viktiga principer som regionalisering och erkännande av EU som en enhet. Dessa bestämmelser kommer att underlätta för EU-företag som exporterar bland annat elektriska apparater, IT och mat och dryck till den vietnamesiska marknaden.

En särskild bilaga i avtalet behandlar motorfordon. Enligt denna ska Vietnam fem år efter ikraftträdandet erkänna EU:s typgodkännande för fordon. Vietnam kommer även att godkänna ursprungsmärkningen "Made in EU" för icke-jordbruksprodukter (läkemedel undantaget).

Tjänster

Vietnam förbättrar marknadstillträdet för EU-företag för olika typer av tjänstehandel, exempelvis affärstjänster, miljötjänster, post- och kurirtjänster, banktjänster, försäkringstjänster samt maritima tjänster. Vidare har Vietnam accepterat ett antal regleringar i vissa nyckelsektorer.

Offentlig upphandling

Frihandelsavtalet innehåller åtaganden som går i linje med WTO:s avtal för offentlig upphandling (GPA). Det finns också åtaganden som gäller statliga företag och subventioner samt immaterialrätt.

Svenska företag kan bjuda på offentliga kontrakt med bland annat vietnamesiska ministerier, statliga företag inom kraftdistribution och järnväg, offentliga sjukhus och de två största vietnamesiska städerna, Hanoi och Ho Chi Min City.

Immaterialrätt

Vietnam har åtagit sig en hög skyddsnivå för immaterialrätt och går utöver WTO:s Tripsavtal. Det innebär att svenska innovationer, konstverk och varumärken bättre skyddas mot att olagligt kopieras. Vietnam kommer bland annat att införa starkare bestämmelser för tillämpning av reglerna på området.

Hållbarhetsfrågorna

Frihandelsavtalet innehåller ett omfattande kapitel om hållbar utveckling. I avtalet åtar sig Vietnam att följa Parisavtalet och ILO-konventioner om arbetstagares rättigheter.

Redan under förhandlingarna inledde parterna ett omfattande samarbete för att underlätta Vietnams ratificering av de kvarstående ILO-konventioner som omfattas av hållbarhetskapitlen. Detta medförde att Vietnam 2019 ratificerade ILO:s konvention (nr 98) angående tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

Vietnam har också åtagit sig att ratificera ILO:s konvention (nr 105) om avskaffande av tvångsarbete och ILO:s konvention (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. EU och Vietnam har tillsammans tagit fram en plan för att genomföra processen.

Investeringsskyddsavtalet

I frihandelsavtalet har Vietnam åtagit sig att tillåta investeringar i tillverkning i en rad olika sektorer. Frågan om investeringsskydd regleras i det separata investeringsskyddsavtalet mellan EU och Vietnam, (IPA).

Ambitionen är ett regionalt frihandelsavtal

Förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (Asean), där Vietnam är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken var då att EU och Asean som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de Aseanländer som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och Asean som region.