Vad är handelspolitiska skyddsinstrument?

I världshandeln finns det tre tillåtna typer av handelspolitiska skyddsinstrument. De är till för att undanröja snedvridning av handeln. Enligt världshandelsorganisationen WTO:s regler kan ett land få införa åtgärder mot prisdumpad import, subventionerad import eller om importen ökar kraftigt. Men då krävs det att landet kan bevisa att importen har skadat eller hotar att skada den inhemska industrin.

De tre handelspolitiska skyddsinstrumenten:

  • Antidumpningsåtgärder används mot prisdumpad import. Åtgärderna utformas i regel som extratullar i procent av importvärdet. Antidumpningsåtgärder är de som används oftast.
  • Antisubventionsåtgärder används mot subventionerad import och genomförs oftast som extratullar i procent av importvärdet.
  • Skyddsåtgärder används mot kraftigt ökande import för att ge ett land tid att anpassa sig till en importökning som skett. Här kan åtgärderna ha formen av extratullar eller importkvoter.

Sverige är medlem i WTO men där är vi en del av EU och det är EU som beslutar om ett handelspolitiskt skyddsinstrument ska användas. EU ska i sitt beslut se till hela unionens intresse och ta hänsyn till såväl producenters som importörers och konsumenters intressen.

Kommerskollegiums arbete med handelspolitiska skyddsinstrument

Kommerskollegium har en aktiv roll i EU:s process och i arbetet med de handelspolitiska skyddsinstrumenten.

  • Vi bidrar med analys till Utrikesdepartementet inför möten med EU:s kommitté för handelspolitiska skyddsinstrument.
  • Vi analyserar och lämnar rekommendationer till Utrikesdepartementet om EU-kommissionens förslag om att vidta handelspolitiska skyddsåtgärder mot import från länder utanför EU.
  • Vi arbetar för att påverka EU-institutionernas, andra medlemsländers och WTO-medlemmarnas inställning till handelspolitiska skyddsinstrument genom utredningar, analyser och inspel.
  • Vi har kontakt med näringslivet och branschorganisationer för input i dessa frågor.
  • Vi informerar branschorganisationer och företag om handelspolitiska skyddsinstrument som tillämpas av länder utanför EU där åtgärderna riskerar att drabba svensk export.