Kapitel 02: Nationell behandling och marknadstillträde för varor

Kapitlet beskriver hur Ceta kommer att sänka eller ta bort tullar, skatter eller andra avgifter vid varuhandeln mellan EU och Kanada. Enligt principen om nationell behandling åtar sig både EU och Kanada att inte behandla varor som de importerar från varandra mindre förmånligt än varor som tillverkats inom sitt eget territorium. EU och Kanada har kommit överens om att sänka eller avveckla tullar på varor som kommer från den andra parten enligt de avvecklingsperioder av tullar som anges i bilaga 2-A. Med ursprung menas att varan har ursprung i en av parterna enligt ursprungsreglerna i protokollet om ursprungsregler och ursprungsförfaranden.

För de flesta varor togs tullarna bort direkt när avtalet provisoriskt trädde i kraft. För vissa varor, främst fordon, avvecklas tullarna successivt. Tullarna för alla industrivaror kommer att avvecklas efter en sjuårig övergångsperiod.

Ceta kommer under en övergångsperiod att avveckla de flesta tullar för jordbruksprodukter och livsmedel i handeln mellan Kanada och EU. Efter övergångsperioden försvinner drygt 90 procent av tullarna. För några produkter har EU och Kanada åtagit sig att förbättra marknadstillträdet genom tullkvoter, vilket innebär att tullen sänks eller tas bort endast för en begränsad kvantitet av produkten. Detta gäller till exempel för nötkött (endast hormonfritt kött) vid import till EU. Fjäderfä och ägg kommer inte att liberaliseras vare sig vid import till Kanada eller till EU.