Australien–EU – förhandlingar om frihandelsavtal pågår

EU inledde i juli 2018 förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien.

Avtalet kommer att omfatta handel med varor, tjänster, offentlig upphandling, investeringar, immateriella rättigheter.

För Sverige är Australien den fjärde största exportmarknaden utanför Europa.

  • Vår största export till Australien är verkstadsprodukter, varav maskiner och apparater utgör den största varugruppen – 36 procent av den totala exporten.
  • Sveriges varuimport från Australien består av råvaror och bränslen, som domineras helt av stenkol och utgör 71 procent.
  • De största sektorerna för Sveriges tjänsteexport till Australien är telekommunikations-, data- och IT-tjänster, transporttjänster samt övriga affärstjänster.

Hållbarhet en del i avtalet

EU och Sverige prioriterar arbetet med att nå FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och därför innehåller de flesta moderna frihandelsavtal idag hållbarhetskapitel vilket även kommer vara fallet med Australien avtalet. EU-kommissionens konsekvensanalys för hållbarhet (från december 2019) identifierar områden där parterna kan behöva göra specifika åtaganden för att hantera avtalets potentiella påverkan och möjliga framtida samarbetsområden. Gå till EU-kommissionens slutrapport om konsekvensanalysen om hållbarhet (enbart på engelska)

Svenska intressen i förhandlingarna

Företag och organisationer hade i september 2017 möjlighet att lämna synpunkter på vad de anser viktigt att ta upp i förhandlingarna mellan EU och Australien. Synpunkterna utgör en del av Kommerskollegiums analys av svenska intressen som lämnats till regeringen inför förhandlingarna. Läs analysen av svenska intressen