Kina – WTO-regler för handel och investeringsavtal med EU på gång

EU har inte något frihandelsavtal med Kina. Det är Världshandelsorganisationens regelverk som gäller för handeln mellan EU och Kina. Däremot har EU och Kina förhandlat om ett investeringsavtal, men den processen har ännu inte slutförts.

EU:s och därmed Sveriges handel med Kina regleras av Världshandelsorganisationens (WTO:s) regelverk. Det finns inget frihandelsavtal mellan EU och Kina men 2020 kom EU och Kina fram till en principiell överenskommelse om att teckna ett investeringsavtal. Innan avtalet kan träda i kraft måste det dock juridiskt granskas, översättas samt godkännas av Kina, EU:s parlament och Europeiska unionens råd. Detta har ännu inte gjorts. Investeringsavtalet omfattar inte varuhandel.

Sammanlagt har direktinvesteringar från EU till Kina uppgått till mer än 140 miljarder euro de senaste 20 åren. Under samma tidsperiod har Kina investerat ungefär 120 miljarder euro i EU.

Förbättrade möjligheter att investera

När investeringsavtalet träder i kraft kommer det att innebära förbättrade möjligheter att investera inom tillverkningsindustri (fordon, telekom och sjukvårdsutrustning) och tjänstesektorer (datortjänster, finansiella tjänster och molntjänster). Exakt hur marknadstillträdet kommer att ändras varierar mellan sektorerna. En del sektorer som varit helt stängda, till exempel molntjänster, öppnas. I andra sektorer, som elbilstilverkning, tas investeringshinder såsom samägandekrav bort. Parterna ska också ta bort vissa restriktioner i personrörligheten vilket gör det lättare för europeiska företag att låta chefer och specialister jobba i Kina.

I avtalet förbinder sig Kina att vara transparenta när det gäller statsstöd, att statsägda företag inte ska diskriminera utländska företag, samt att inte tvinga utländska företag att lämna ifrån sig teknologi (påtvingad teknologiöverföring).

Hållbar utveckling

Kina har gjort åtaganden inom hållbar utveckling, inklusive åtaganden som rör klimat och ratificering och implementering av vissa ILO-konventioner om arbetsvillkor.

Tvistlösning

För att säkerställa att båda parter lever upp till sina åtaganden i avtalet ska en mellanstatlig tvistlösningsmekanism upprättas. Dessutom kommer genomförande av åtagandena att ses över genom ett institutionellt ramverk, vilket inkluderar en regelbunden politisk översyn och dialog med civilsamhället. En särskild mekanism för genomförande av åtagandena inom hållbar utveckling ska också upprättas.

Investeringsskydd

I vanliga fall inkluderar ett investeringsavtal även avsnitt om investeringsskydd och tvistlösning för investeringsskyddsfrågor. Parterna har ännu inte kommit överens om detta men ska försöka nå en överenskommelse inom två år efter det att avtalet signeras. Sverige har dock sedan tidigare ett avtal om investeringsskydd med Kina som gäller fram tills dess att ett nytt avtal signeras.

Relaterad information

Har du frågor om investeringsavtalet?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Sophia Tannergård

Telefon: 08-690 48 03

Öppna eller stäng kontaktformuläret