Kommerskollegiums historia i årtal

Kommerskollegium är en av Sveriges äldsta myndigheter. Uppdragen har under åren varierat, här kan du följa viktigare förändringar under åren.

1600-talet

1651 - Kommerskollegium skapas. Finns i slottet Tre Kronor. Uppdraget är att främja handeln, sjöfarten och industrin.

1654 - Sverige sluter ett handelsavtal med Storbritannien. Avtalet garanterar fri handel och sjöfart mellan länderna.

Hör vår arkivarie Åsa Ljungqvist Wihl berätta om handelsavtalet med England.

1680 - Kommerskollegium upphör som självständigt ämbetsverk och går upp i Kammarkollegiet.

1700-talet

1712 - Kommerskollegium blir åter självständigt ämbetsverk.

Kommerskollegium får under 1700-talet ansvar för tillsyn av spinnhusen, fisknäring och fåraveln samt kontroll av manufakturerna.

1800-talet

1834 - Kommerskollegium får ansvar för patent.

1841 - Kommerskollegium blir överstyrelse till statliga navigationsskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Kalmar.

1857 - Bergskollegium, som kontrollerar gruvnäring och metallförädling blir en del av Kommerskollegium.

1869 - Kommerskollegium får i uppdrag övervaka emigrantagenternas verksamhetskrav, tillståndskrav samt medla i tvister om emigrantresor.

1890 - Sprängämnesinspektionen, Yrkesinspektionen och tillsynen över sjukkassorna underställes Kommerskollegium.

1891 - Patentfrågorna flyttas till nystartade Patent- och registreringsverket.

1900-talet

1913 - Yrkesinspektionen och tillsynen av sjukkassorna flyttas till nystartade Socialstyrelsen.

1946 - Monopolutredningsbyrån inrättas på Kommerskollegium, undersöker konkurrensen och karteller.

1956 - Sjöfartsbyrån på Kommerskollegium flyttas till nyskapade Sjöfartsverket.

1957 - Monopolutredningsbyråns uppgifter flyttas till nybildade Statens Pris- och Kartellnämnd.

1962 - Kommerskollegiums statistiska byrå med bland annat handelsstatistik förs över till Statistiska Centralbyrån.

1962 - Kommerskollegium får i uppdrag att administrera alla handelsregleringar, det vill säga utfärda licenser.

1969 - Kommerskollegium får ansvar för resegaranterier och att ge tillstånd till utlänningar att bedriva näring i Sverige.

1973 - Sprängämnesinspektionen bildas efter avknoppning från Kommerskollegium.

1973 - Elsäkerhetsmyndigheten överförs från Kommerskollegium till Statens industriverk

1973 - Kommerskollegium får uppdraget att auktorisera, ha tillsyn över och registrera revisorer.

1976 - Kommerskollegium får uppdraget att auktorisera tolkar och översättare.

1994 - Auktorisationen av tolkar och översättare samt ansvar och hantering av resegaranterier flyttas över till Kammarkollegiet.

1995 - Auktorisationen och tillsynen av revisorer flyttas till den nybildade myndigheten Revisorsnämnden.

2000-talet

2001 - Sveriges Solvitcenter placeras på Kommerskollegium. Till Solvit kan företag och privatpersoner vända sig när de stött på regelproblem som hindrar den fria rörligheten inom EU:s inre marknad.

2005 - Open Trade Gate Sweden skapas och placeras på Kommerskollegium. Uppgiften är att underlätta för utvecklingsländernas företag att exportera till Sverige och EU.