Utan personnummer i Sverige

EU-rätten ska garantera EU-medborgare rätten till fri rörlighet, men ibland uppstår en del praktiska svårigheter. Personer som bor i Sverige utan ett svenskt personnummer kan till exempel stöta på problem i vardagen eftersom personnumret ofta krävs i kontakter med både myndigheter och privata aktörer. Här har vi samlat information och förslag på hur du som EU-medborgare kan lösa vissa problem som kan uppstå utan ett personnummer.

Personnummer och samordningsnummer

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer.
Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket


Lära sig svenska

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.
Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Gå i skola

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola, enligt 7 kap. 2 och 3 §§ skollagen (2010:800). Enligt dessa bestämmelser tillsammans med 29 kap. 2 § 3 räknas inte bara en person som är folkbokförd som bosatt i Sverige, utan också den som är bosatt och har rätt till utbildning till följd av EU-rätten.

Söka arbete

Du behöver inte personnummer för att söka arbete. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du registrera dig som arbetssökande utan att ange personnummer. Det innebär bland annat att du gör upp en planering för ditt arbetssökande och att Arbetsförmedlingen då även kan begära ett samordningsnummer åt dig från Skatteverket. 
Mer information hos Arbetsförmedlingen

Vara socialförsäkrad

Om du har uppehållsrätt och bor i Sverige är du normalt socialförsäkrad i Sverige. Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten bedömer om du har rätt till en socialförsäkringsförmån från Sverige. Beroende på om man är försäkrad för arbete eller bosättning i Sverige kan man till exempel ha rätt till sjukpenning, barnbidrag eller föräldrapenning.

Få sjukvård

Personer som enligt EU:s regler har rätt till vård vid sjukdom och moderskap ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 8 kap. 2 §, erbjudas en god hälso- och sjukvård från svenska landsting.

Om du behöver söka vård när du tillfälligt vistas i Sverige ska du visa ditt europeiska sjukförsäkringskort (EU-kortet). Då betalar ditt hemland räkningen för sjukvården. Om du inte har personnummer för att ansöka om EU-kortet kan du ansöka om EU-kortet genom att fylla i en blankett hos Försäkringskassan.

Öppna betalkonto och använda andra banktjänster

Svenska banker är skyldiga att låta personer som är lagligen bosatta inom EU att öppna ett betalkonto. Undantag får göras med hänvisning till åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller andra särskilda skäl (4a kap. 1 § betaltjänstlagen). Rätten att öppna betalkonto gäller även om man inte har ett personnummer. För att kunna använda banktjänster digitalt, med mobilt Bank-ID, krävs det dock ett svenskt personnummer.

Registrera bilen

Om du saknar personnummer när du gör en anmälan om ägarbyte av en bil eller ska ansöka om ursprungskontroll för en bil, kan Transportstyrelsen beställa ett samordningsnummer från Skatteverket åt dig. För att kunna göra det behöver Transportstyrelsen en tydlig kopia av alla sidorna i ditt pass eller nationella ID-kort.
Transportstyrelsens blankett för ansökan om ursprungskontroll

Vill du få hjälp med ditt problem – gå till EU-kommissionens webbplats

Har du problem med rätten till fri rörlighet inom EU eller EES-länderna Norge, Island eller Liechtenstein? Vill du få hjälp av Solvit? Ta reda på om Solvit kan hjälpa till med ditt problem och gör en anmälan på EU-kommissionens webbplats.

charlotte von mentzer

Solvit Sverige vid Kommerskollegium

Om du vill att Solvit ska behandla ditt ärende måste du göra en anmälan på EU-kommissionens webbplats. Vi på Solvit Sverige svarar gärna på frågor om hur det går till. När ärendet är anmält är det också vi som behandlar det.

Charlotte von Mentzer

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Mer hjälp