Sanktioner mot Iran

EU har infört sanktioner mot Iran. De innebär bland annat att personer som medverkar i eller är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna har fått sina tillgångar frysta. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag från frysningar och hur du ansöker.

Det är inte bara EU som har infört sanktioner mot Iran, utan även USA. De amerikanska sanktionerna påverkar starkt möjligheterna att göra affärer med företag i Iran, på grund av svårigheterna att genomföra pengatransaktioner och transporter till och från Iran. Kommerskollegium kan inte ge råd och vägledning om de amerikanska sanktionerna, men viss information om dem lämnas nedan.

Europeiska sanktioner mot Iran

Det finns två parallella system av europeiska sanktioner mot Iran. Det ena har sin bakgrund i Irans kärntekniska program, det andra i situationen för mänskliga rättigheter i Iran. Kommerskollegium är inte behörig myndighet för de kärnteknikrelaterade sanktionerna. Utförlig information om dem, samt om ansvariga myndigheter, finns på regeringens webbplats.

EU beslutar kontinuerligt om nya sanktioner mot Iran, bland annat personer och entiteter som får sina tillgångar i EU frysta. Följ uppdateringarna på EU-kommissionens webb: Iran: EU restrictive measures

Påverkar EU:s sanktioner dig?

För att ta reda på hur din handel förhåller sig till EU:s sanktioner mot Iran, använd EU-kommissionens webbaserade verktyg. Observera att kommissionens analysverktyg ger företag vägledning, men nationella myndigheter är inte bundna av denna vägledning i handläggningen av sina ärenden.

1. Omfattas ditt företags handel av EU:s sanktioner mot Iran?

Ta reda på det i EU sanctions tool.

2. Vad behöver du göra i förhållande till din iranska företagspartner?

Få vägledning genom att använda EU:s verktyg Due Diligence Analysis tool.

Amerikanska sanktioner mot Iran

Kommerskollegium kan inte ge råd och vägledning om de amerikanska sanktionerna mot Iran, eftersom de grundar sig i amerikansk lagstiftning som inte tillämpas i Sverige. Kommerskollegium kan inte heller agera ombud åt ett företag i kontakter med de amerikanska myndigheterna. 

Observera att det krävs ett undantag från förordning 2271/1996 för att kunna söka undantag hos amerikanska myndigheter från de amerikanska sanktionerna mot Iran. Se mer nedan hur det går till.

Europeiska åtgärder med anledning av amerikanska sanktioner mot Iran

Sedan 2018 finns dels en genomförandeförordning 2018/1101 som preciserar tillämpningen av art. 5 andra stycket i förordning 2271/1996 och en delegerad förordning 2018/1100 som ändrar bilagan till förordning 2271/1996.

Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Personer i EU och bolag med säte i EU ska rapportera till Europeiska kommissionen om man direkt eller indirekt påverkas på visst angivet sätt av de amerikanska rättsakterna Iran Sanctions Act of 1996 eller Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012.
  • Domar och beslut av myndigheter och domstolar utanför EU som ger effekt åt dessa lagar ska inte erkännas eller verkställas inom EU.
  • Personer i EU och bolag med säte i EU får heller inte aktivt eller med medveten underlåtenhet uppfylla krav eller förbud som grundar sig på dessa lagar eller är en direkt eller indirekt följd av samma lagar.
  • Personer i EU och bolag med säte i EU som ägnar sig åt handel eller kapitalrörelser eller därmed sammanhängande kommersiell verksamhet mellan EU och tredje land har rätt till ersättning för all slags skada inklusive kostnader av rättslig natur som vållats den personen eller bolaget genom tillämpningen av lagarna ovan eller åtgärder som grundar sig på eller följer av dem. Sådan ersättning kan erhållas från personer och bolag eller andra enheter som vållar skadan eller från en person eller ett bolag som företräder den skadevållande personen, bolaget eller enheten eller utgör en mellanhand.
  • Under vissa omständigheter som anges i artikel 5, andra stycket, förordning 2271/1996 och genomförandeförordning 2018/1101 kan Europeiska kommissionen medge undantag från förordning 2271/1996 för fullgörande av krav eller förbud om personen eller EU:s intressen annars skulle lida allvarlig skada. En ansökan om undantag skickas till Europeiska kommissionen som också kan svara på närmare frågor.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium har ansvar för de delar av förordningen som rör juridiska personer, enheter och organ som har fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta och som omfattas av artikel 2 i förordningen och listas i bilaga I (förordning (EU) nr. 359/2011).

Förteckningen över fysiska eller juridiska personer, enheter och organ har utökats och uppdaterats flera gånger, se förordningarna nedan.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga (avseende juridiska personer).

Tillgångar och ekonomiska resurser kan frigöras om:

  • de avser att tillgodose grundläggande behov, betalning av rimliga juridiska arvoden samt ersättning för extraordinära kostnader
  • de omfattas av ett beslut eller en skiljedom om kvarstad
  • de avser att användas för betalning enligt tidigare ingånget avtal innan sanktionerna trädde i kraft eller innan personen fördes upp på lista över sådana personer som omfattas av sanktioner.

Ansökan skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

De europeiska sanktionerna mot Iran – relaterade dokument

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

De amerikanska sanktionerna mot Iran – frågor ställs till amerikanska myndigheter