Internationella sanktioner

Kommerskollegium ansvarar för framför allt två typer av sanktioner som har antagits av FN eller EU. Det gäller handelssanktioner och finansiella sanktioner. I vissa fall kan undantag från sanktioner göras och i vissa fall kan du ansöka om detta hos Kommerskollegium.

Sanktioner kan vara riktade mot ett specifikt land, men de kan också införas horisontellt, till exempel med anledning av cyberattacker, användning av kemiska vapen eller brott mot mänskliga rättigheter.

Det finns olika typer av sanktioner och nationellt ansvarar olika myndigheter för dem, till exempel genom att handlägga ansökningar om undantag från sanktioner eller ta emot anmälningar. Kommerskollegium arbetar i huvudsak med två sanktioner: handelssanktioner och finansiella sanktioner.

Handelssanktioner innebär att restriktiva åtgärder för export och import av vissa varor eller tjänster införs.

Finansiella sanktioner omfattar bland annat frysning av tillgångar och andra ekonomiska resurser för privatpersoner, organisationer eller juridiska personer. Det kan också handla om restriktioner på finansiella transaktioner och investeringar.

Det kan även förekomma andra typer av sanktioner såsom betalningsrestriktioner och restriktioner kring vissa transporter, viss valutahandel, förbud mot att angöra vissa hamnar, samt start och landning i EU samt förbud för olika typer av tillhandahållande av tjänster som inte nödvändigtvis innefattar export av tjänsten.

Det här kan ditt företag få hjälp med av Kommerskollegium

I vissa fall kan undantag från sanktioner göras. Villkoren för detta finns uttryckta i de EU-förordningar som reglerar sanktionerna.

Om du vill ansöka om undantag från sanktionerna så gör du det hos Kommerskollegium när det gäller

  • exporttillstånd eller anmälning av export
  • undantag från frysning för juridiska personer
  • på humanitära grunder, undantag från vissa övriga sanktioner, som betalningsrestriktioner, restriktioner kring vissa transporter, viss valutahandel, förbud mot att angöra vissa hamnar samt start och landning i EU samt förbud för olika typer av tillhandahållande av tjänster som inte nödvändigtvis innefattar export av tjänsten.

Information om vilka villkor som gäller och hur du ansöker om exporttillstånd eller anmäler en export finns i vänstermenyn respektive hamburgarmenyn.

Juridisk utredning avgör beslut om undantag

Om ett företag vill exportera eller importera en vara till eller från ett land som har sanktioner riktade mot sig kan företaget skicka in en ansökan om att få undantag från sanktionerna. Kommerskollegium gör en juridisk utredning om huruvida det finns förutsättningar att ge bifall till en ansökan utifrån EU:s regelverk. Myndigheten får inte väga in egna åsikter när vi fattar beslut om att godkänna eller avslå en ansökan; det finns inget tolkningsutrymme annat än det juridiska.

Kommerskollegium är behörig att fatta självständiga beslut på de områden som regeringen har beslutat om. Myndighetens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Om du misstänker brott mot sanktionerna

Känner du till eller har du misstankar om att det förekommer brott mot reglerna kring sanktionerna?

EU-kommissionen har en visselblåsartjänst där personer öppet eller anonymt kan lämna tips till de europeiska myndigheterna om de känner till att någon försöker kringgå eller faktiskt bryter mot sanktionslagstiftningen.

EU sanctions whistleblower tool (europa.eu)

Sverige följer FN:s och EU:s sanktioner

För att upprätthålla internationell fred och säkerhet kan FN:s säkerhetsråd genom resolutioner besluta om sanktioner. Sanktioner är ett politiskt verktyg som syftar till att regeringar, organisationer eller enskilda personer ska förändra sin politik eller sitt beteende.

Alla FN-medlemmar måste följa resolutionerna. I EU fattar rådet, på förslag av EU-kommissionen, de politiska beslut om vilka sanktioner som ska införas, hur långtgående sanktionerna ska vara och vilka undantag som ska göras från sanktionerna. EU kan även inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) besluta självständigt om sanktioner (restriktiva åtgärder).

Varje EU-land måste följa de beslut om sanktioner och undantag som kommissionen har fattat. I Sverige genomförs resolutionerna genom EU-rättsliga rådsbeslut och förordningar. Arbetet samordnas av  Utrikesdepartementet, som utser vilken myndighet som ansvarar för respektive område inom sanktionsbestämmelserna.