Ursprungsregler i varuhandeln med Storbritannien

Ursprungsreglerna talar om vilken bearbetning inom EU eller Storbritannien som en vara måste genomgå för att den ska få ursprungsstatus. När varan har ursprungsstatus enligt avtalet – detta behöver styrkas av ett ursprungsbevis – kan företag i EU och Storbritannien ta del av den tullfrihet som frihandelsavtalet erbjuder.

På den här sidan får du en övergripande bild av ursprungsreglerna i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, The EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA).

Generella villkor

Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien har relativt flexibla ursprungsregler. De generella villkoren innehåller flera artiklar som känns igen från EU:s mest moderna frihandelsavtal. Det är exempelvis möjligt att räkna samman enskilda produktionsmoment utförda i både EU och Storbritannien (full kumulation), splittra en leverans i tredje land (icke-manipulation) och få tillbaka redan betald tull för insatsvaror som har bearbetats och vidareexporterats (tullrestitution).

Full kumulation innebär att det är möjligt att väga samman mindre produktionsmoment som utförs var för sig i EU och Storbritannien så att de tillsammans blir en tillräcklig bearbetning enligt ursprungsreglerna. Varje enskilt bearbetningssteg behöver i sig inte vara betydande, men det måste gå längre än de processer som finns med i listan över otillräckliga bearbetningsmoment.

Försändelser får splittras i ett tredje land på väg till sin slutdestination, så länge varorna står under tullövervakning. Ingen ytterligare bearbetning får dock göras annat än sådana åtgärder som krävs för att hålla varorna i gott skick.

Det finns möjlighet att få tillbaka redan betald tull för insatsvaror som har bearbetats och vidareexporterats (tullrestitution). Använder du tullrestitution kan du dock inte få sänkt tull för vidareexporten då det innebär en dubbelförmån.

Produktspecifika ursprungsregler

Det är olika från produkt till produkt hur mycket bearbetning som den behöver genomgå för att få ursprung. Det finns en gräns för hur mycket icke-ursprungsmaterial som en produkt får innehålla, alternativt hur mycket värde som den lokala tillverkningen måste tillföra. Dessa gränser ser olika ut beroende på produkt och typ av ursprungsregel.

En tillverkare kan ofta välja mellan olika beräkningsmetoder för att få ursprungsstatus för sin vara. Ibland utgår ursprungsregeln från varans fabrikspris, ibland från dess klassificering. Vissa produkter, som kemikalier och textiler, har särskilda ursprungsgrundande tillverkningsprocesser. Vissa regler är kombinationer mellan dessa olika metoder.

Ursprungsregler som utgår från mängden icke-ursprungsmaterial beräknas på fabrikspriset (Ex-works).

Ursprung baserat på hur material och slutprodukt klassificeras är den vanligaste metoden för att bestämma ursprung. Denna typ av regel kallas nummerväxling. Om ditt importerade material (som inte har ursprung i EU eller Storbritannien) har en annan HS-kod än din slutprodukt, är nummerväxlingsregeln uppfylld.

Jordbruks- och livsmedelsprodukter behöver ofta vara helt framställda i produktionslandet.

Var noga med att kontrollera vilken eller vilka produktspecifika ursprungsregler som gäller för just din vara. Olika varor har olika ursprungsregler. 

Guide för att själv ta reda på ursprungsreglerna

Använd EU-kommissionens verktyg Rules of Origin Self-assessment (ROSA) för att ta reda på om din produkt uppfyller ursprungsreglerna i handeln med Storbritannien: Rules of origin self-assessment

Bevisa ursprung på två olika sätt

Avtalet erbjuder två sätt att bevisa ursprung:

  • en ursprungsförsäkran upprättad av exportören
  • importörens kunskap om att produkten uppfyller ursprungsreglerna

Ursprungsförsäkran

Du som exportör till Storbritannien certifierar själv att din vara har ursprung i EU och uppfyller ursprungsreglerna i avtalet. Detta innebär betydligt mindre pappersarbete eftersom du inte behöver ha något fysiskt ursprungscertifikat. Ursprungsförsäkran lämnas på ett kommersiellt dokument, till exempel faktura eller packsedel.

För att kunna utfärda en ursprungsförsäkran behöver ditt företag vara registrerat som exportör (REX) hos Tullverket. Det innebär att ditt företag får ett så kallat Rexnummer som du använder i själva ursprungsdeklarationen.

Ansök om att bli registrerad exportör här:
Registrerad exportör, ansökan och registrering på Tullverkets webbplats

Importörens kunskap

Du som importör kan begära tullfrihet även utan en ursprungsförsäkran. Detta kallas importörens kunskap och bygger på att du som importör har både kunskap om varans ursprung och kan styrka detta via uppgifter och handlingar ifall tullmyndigheterna vill kontrollera produktens ursprung.
Läs mer om importörens kunskap på Tullverkets webbplats.

Om det blir en kontroll

Oavsett vilken bevismetod du använder för att styrka varans ursprung, har tullmyndigheterna alltid rätt att kontrollera att uppgifterna stämmer. De kan utföra kontroller antingen helt slumpmässigt eller då de misstänker att varorna inte lever upp till kraven på ursprung.