Arbeta i Storbritannien efter brexit

Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller bestämmelser för företag som vill skicka personal till Storbritannien under en viss tid. Avtalet innehåller också bestämmelser för personer som tillfälligt vill besöka Storbritannien för att utföra en tjänst.

Om ditt företag vill skicka svensk personal för att arbeta i Storbritannien måste du noggrant kontrollera med brittiska myndigheter vad som gäller för just det som ni ska utföra på plats. Ni kan exempelvis behöva arbetstillstånd eller särskilda visum och det räcker inte alltid att den tjänst ditt företag ska utföra omfattas av avtalet.

I frihandelsavtalet har EU och Storbritannien enats om öppenhet och icke-diskriminering för att underlätta för fem kategorier av personrörlighet. Det finns dock undantag för specifika sektorer eller för vissa aktiviteter. För att tolka avtalet är det därför viktigt att man läser avtalstexten och reservationerna tillsammans. Här följer en översiktlig sammanfattning av de fem kategorierna för personrörlighet som ingår i avtalet. Informationen nedan utgår från ett svenskt företag som skickar personal till Storbritannien, men samma princip gäller tvärtom.

Korttids-affärsresenärer

En korttids-affärsresenär är en person som besöker Storbritannien i upp till 90 dagar under en 6-månadersperiod för att leverera en tjänst. Korttids-affärsresenärer behöver generellt sett inga arbetstillstånd och ska inte behöva gå igenom ekonomiska behovsprövningar.

Korttids-affärsresenärerna har tillåtelse att delta i och utföra arbetsuppgifter såsom:

 • Möten och konsultationer.
 • Forskning och design.
 • Marknadsundersökningar.
 • Inköp.
 • Mässor och utställningar, om syftet är att marknadsföra sitt företag, sina produkter eller sina tjänster.
 • Vissa typer av installationer, reparationer och underhåll. 

Kontraktsanställda

En kontraktsanställd har ett kontrakt på upp till 12 månader som går ut på att leverera en tjänst till en konsument i Storbritannien. Personen ska ha arbetat för den nuvarande arbetsgivaren i minst ett år, ha minst tre års relevant erfarenhet och en universitetsexamen eller motsvarande. Den kontraktsanställde får inte samtidigt få inkomst från Storbritannien.

Några exempel på tjänsteleverantörer som kan klassas som kontraktsanställda:

 • Juridiska rådgivare
 • Arkitekter
 • Ingenjörer
 • Veterinärer
 • Barnmorskor
 • Sjuksköterskor och fysioterapeuter
 • Marknadsundersökare
 • Reparatörer av fartyg, järnväg, motorcyklar med mera.
 • Tolkar och översättare

Egenföretagare

Som egenföretagare klassas en person som levererar en tjänst i Storbritannien med ett kontrakt på mindre än 12 månader. Egenföretagaren är inte etablerad i Storbritannien utan arbetar som egenanställd i Sverige. Personen ska ha minst sex års relevant erfarenhet, universitetsexamen eller liknande och ha de yrkeskvalifikationer som krävs.

En egenföretagare kan bland annat utföra dessa typer av tjänster:

 • Juridiska tjänster
 • Arkitektoniska tjänster
 • Ingenjörstjänster
 • Datatjänster
 • Forskningstjänster
 • Marknadsundersökningar och opinionsundersökningar
 • Tjänster inom högre utbildning.

Affärsresenärer i etableringssyfte

Affärsresenärer i etableringssyfte är seniora anställda som är involverade i att etablera ett företag i Storbritannien. Dessa affärsresenärer får stanna i 90 dagar under en 6-månadersperiod.

Flytt inom koncerner

Chefer eller specialister som temporärt flyttas till en annan del av sitt företag som finns i Storbritannien får stanna i upp till tre år. Praktikanter som tillfälligt flyttas till Storbritannien får stanna upp till ett år.

Alla tjänster omfattas inte

Avtalet innehåller inte bestämmelser för personrörlighet för några andra typer av arbeten eller tjänster än vad som ingår i dessa fem kategorier. Lågkvalificerade jobb som till exempel au pair-tjänster omfattas inte av de åtaganden som Storbritannien gör om personrörlighet i avtalet.
För att ta reda på exakt vad som gäller för dig, din tjänst eller din personal är det viktigt att ta del av information från relevanta brittiska myndigheter. Du kan också läsa om Storbritanniens åtaganden i avtalet.

Yrkeskvalifikationer

För att kunna arbeta inom ett reglerat yrke i Storbritannien måste din yrkeslegitimation även vara godkänd i Storbritannien. Avtalet ger yrkesorganisationer i EU och Storbritannien möjlighet att tillsammans se till att godkänna varandras reglerade yrken, men ännu är inga sådana godkännanden klara.

En yrkeskvalifikation som redan är godkänd försvinner dock inte. Det vill säga, om det redan finns ett beslut om att en yrkeskvalifikation är godkänd så gäller den fortfarande, trots att Storbritannien lämnat EU.

De ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer som lämnades in till Storbritannien innan årsskiftet 2020/21 kommer att behandlas klart enligt EU:s regelverk.

Om en ansökan om tillträde till reglerat yrke till eller från Storbritannien däremot lämnades in efter årsskiftet gäller inte EU-reglerna.

I frihandelsavtalet finns inga bestämmelser om att automatiskt erkänna varandras yrkeskvalifikationer. Däremot finns det en möjlighet för yrkesorganisationer eller myndigheter på EU-nivå och i Storbritannien att gå in med en gemensam ansökan till en förvaltningskommitté som arbetar med att fördjupa avtalet. De ansöker då gemensamt om att ett visst reglerat yrke automatiskt ska erkännas i Storbritannien om det erkänts i EU och tvärtom. Ett sådant exempel skulle vara om Architects Council of Europe och Architects Registration Board lämnade in en gemensam ansökan om erkännande av arkitektyrket.

I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för frågan om yrkeskvalifikationer, läs mer här:

Bedömning av utländsk utbildning (Universitets- och högskolerådet)

Storbritannien har över 120 reglerade yrken som regleras av 100 olika aktörer. Om du undrar om ditt yrke är reglerat och hur du kan få det erkänt, börja med att läsa dessa sidor hos brittiska regeringen:

Get your EU professional qualification recognised in the UK