CE-märkning blir UKCA-märkning i Storbritannien

Om ditt företag exporterar produkter till Storbritannien måste varorna nu i många fall märkas med det nya brittiska produktmärket UKCA, United Kingdom Conformity Assessed. UKCA-märket ersätter alltså CE-märkningen i Storbritannien. För vissa varor dock gäller fortfarande övergångsregler.

I många fall gör brittiska övergångsregler att det är möjligt att använda CE-märket på nya produkter som sätts på marknaden i Storbritannien fram till 1 januari 2023. Den brittiska regeringen har också infört regler som ska förenkla för företagen att gradvis ändra sina märkningar från CE till UKCA för produkter som ska säljas i Storbritannien. Det handlar bland annat om att:

  • CE-märkta produkter får sättas på marknaden i Storbritannien fram till och med klockan 23.00 lokal tid den 31 december 2022. Detta gäller också så kallad e-märkning (ett omvänt epsilon som används på vissa förpackningar).
  • Underlag för CE-märkning från anmälda organ i EU eller Storbritannien som har tagits fram senast den 31 december 2022 kan användas som grund för en UKCA-märkning under 2023. Tillverkare kommer alltså kunna märka sina produkter med UKCA under 2023 utan att behöva testa produkten igen.
  • Varor som har tillverkats och som importerades till Storbritannien före den 1 januari 2023 behöver inte uppfylla kraven för UKCA och inte märkas om med UKCA.
  • Reservdelar som ersätter delar i produkter eller system som redan finns på den brittiska marknaden ska uppfylla kraven för de produkter eller system som de ska användas i.
  • UKCA-märkningen kan göras med en påklistrad etikett eller finnas i ett medföljande dokument, fram till och med klockan 23.00 lokal tid den 31 december 2025. Syftet är att du som företagare ska kunna ändra märkningarna vid en tidpunkt som passar dig bäst och som blir mest kostnadseffektivt.

Dessa regler gäller dock inte för alla produkter och det kan finnas särskilda övergångsregler för just dina varor. Vissa produkter måste ha den nya märkningen redan nu. Du kan läsa mer om detta och vilka produkter det gäller för här:

Distributör blir importör

I och med de nya reglerna kan den som tidigare var din distributör nu istället räknas som importör i Storbritannien. Importörer har ansvar för att det finns teknisk dokumentation på att produktkraven uppfylls. Det är också importören som ska ha sina kontaktuppgifter på produkten om tillverkaren inte har utsett en representant som är ansvarig importör i Storbritannien. Läs mer på brittiska regeringens webbplats under rubrikerna Manufacturers och UK distributors and suppliers:

Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Tillverkare som behöver anlita ett tredjepartsorgan måste anlita ett brittiskt organ som på många sätt motsvarar ett anmält organ inom EU, men för brittiska marknaden. Här finns en lista på brittiska organ:

UK Market Conformity Assessment Bodies

Särskilda regler för vissa produkter

Särskilda regler kommer att gälla för kemikalier, läkemedel, läkemedel för djur, fordon och luftfart, medicintekniska produkter, byggprodukter, civila sprängämnen, eco-design, kosmetika, tobak och gödningsmedel. Länkar till relevanta brittiska webbsidor kan du hitta här:

Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Brittiska regler om allmän produktsäkerhet som gäller alla produkter som inte ska UKCA-märkas och vissa aspekter av de produkter som ska märkas hittar du här:

General Product Safety Regulations 2005

Reglerna i EU för produkter förändras inte på grund av brexit och EU godtar inte UKCA-märkning.

Ytterligare en märkning på Nordirland

Särskilda regler gäller för Nordirland där CE-märkta produkter kan sättas på marknaden även i fortsättningen. Det kommer att finnas en särskild märkning för Nordirland UKNI som kan användas tillsammans med CE-märkning. Märkningen heter UKNI och är enbart för marknaden i Nordirland och kan alltså inte användas inom EU.

Using the UKNI marking