UKCA-märkning uppskjuten för de flesta produkter

Kravet att produkter som exporteras till Storbritannien ska märkas med UKCA-märkning har skjutits upp tills vidare. CE-märkningen kan därmed fortsatt användas för de flesta varor.

UKCA-märkningen som Storbritannien har inrättat innebär att produkter ska märkas med det nya brittiska produktmärket UKCA (United Kingdom Conformity Assessed). UKCA-märket är tänkt att helt ersätta CE-märkning i Storbritannien, men än så länge gäller övergångsregler. Enligt den senaste informationen från brittiska myndigheter kommer CE-märkning accepteras tills vidare för de flesta produkter. För vissa produkter gäller sedan tidigare särskilda övergångsregler och andra tidsgränser med mera. Detta är: medicintekniska produkter, byggprodukter, transportabla tryckbärande anordningar, drönare, järnvägsprodukter, marin utrustning och eko-design.

Storbritanniens övergångsregler gör att produkter som sätts på marknaden i Storbritannien kan vara märkta med CE, UKCA eller båda märkningarna så länge övergångsperioden löper.

Begreppet "sätta på marknaden" avser varje individuell produkt, oavsett om modellen eller produktlinjen finns eller inte finns på marknaden sedan tidigare.

Distributör blir importör

En effekt av Storbritannien inte längre är med i EU är att varor som skickas dit räknas som export och varorna blir importerade i Storbritannien. Den som tidigare var din distributör räknas därför som importör i Storbritannien. Importörer har ansvar för att det finns teknisk dokumentation på att produktkraven uppfylls. Det är också importören som ska ha sina kontaktuppgifter på produkten om tillverkaren inte har utsett en representant som är ansvarig importör i Storbritannien.

För vissa produkter, exempelvis medicintekniska produkter, krävs en representant i Storbritannien. Detta gäller redan nu oavsett om de CE-märks eller UKCA-märks. Tillverkaren kan utse en importör till representant.

Läs mer på brittiska regeringens webbplats under rubrikerna Manufacturers och UK distributors and suppliers:
Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Lista på brittiska organ:
UK Market Conformity Assessment Bodies

Övergångsregler om UKCA-märkning som sannolikt kommer ändras

Men det övergripande kravet på att UKCA-märka varor har nu alltså skjutits upp tills vidare. De nya övergångsreglerna är inte beslutade ännu och det finns ingen information om detaljerna i reglerna. De nu gällande övergångsreglerna innebär att företagen gradvis ska ändra sina märkningar från CE till UKCA för produkter som ska säljas i Storbritannien:

  • CE-märkta produkter får sättas på marknaden i Storbritannien fram till och med den 31 december 2024. Detta gäller också så kallad e-märkning (ett omvänt epsilon som används på vissa förpackningar). CE-märkningen måste dock vara gjord enligt de regler som gällde i EU fram till och med 31 december 2020.
  • Underlag för CE-märkning från anmälda organ i EU eller Storbritannien som har tagits fram senast den 31 december 2024 kan användas som grund för en UKCA-märkning tills dess att underlagens giltighet går ut eller som längst till och med 2027. Produkter som märks med UKCA på detta sätt måste ha nya underlag från en UK Approved Body när underlagens giltighetstid gått ut, eller senast under 2027.
  • Reservdelar som ersätter delar i produkter eller system som redan finns på den brittiska marknaden ska uppfylla kraven för de produkter eller system som de ska användas i.
  • UKCA-märkningen kan göras med en påklistrad etikett eller finnas i ett medföljande dokument, till slutet av 2027. Den som vill använda UKCA-märkningen måste upprätta teknisk dokumentation och göra en UK Declaration of Conformity före märkningen, även om den sker med en etikett.

Dessa regler gäller dock inte för alla produkter och det kan finnas särskilda övergångsregler för just dina varor.

Mer information på brittiska regeringens webbplats:
Guidance: Using the UKCA-marking
Guidance UKCA marking: conformity assessment and documentation
Guidance: Placing manufactured products on the market in Great Britain

Särskilda regler för vissa produkter

Vissa produkter ska inte CE- eller UKCA-märkas men omfattas av särskilda regler. Detta är främst kemikalier, läkemedel, läkemedel för djur, fordon och luftfart och tobak.

Länkar till relevanta brittiska webbsidor:
Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Brittiska regler om allmän produktsäkerhet somgäller alla produkter, både de som inte ska UKCA-märkas och vissa aspekter av de som ska UKCA-märkas hittar du här:
General Product Safety Regulations 2005

Reglerna i EU för produkter förändras inte på grund av brexit och EU godtar inte UKCA-märkning.

Ytterligare en märkning på Nordirland

Särskilda regler gäller för Nordirland där CE-märkta produkter kan sättas på marknaden även i fortsättningen. Det kommer att finnas en särskild märkning för Nordirland UKNI som kan användas tillsammans med CE-märkning. Märkningen heter UKNI och är enbart för marknaden i Nordirland och kan alltså inte användas inom EU.
Using the UKNI marking