Sanktioner med anledning av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer som är inblandade i allvarliga kränkningar av, och brott mot, mänskliga rättigheter. Sanktionerna består i att ett antal personers och organisationers pengar eller ekonomiska resurser har frusits. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En förteckning över vilka organisationer och personer som fått sina pengar eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 2020/1998. 

EU Sanctions Map

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 2020/1998. 

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för grundläggande behov såsom amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska uteslutande till rimliga arvoden för juridiska tjänster.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för extraordinära utgifter.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Humanitära ändamål

Kommerskollegium får bevilja undantag från frysning om det är nödvändigt av humanitära skäl, till exempel för 

 • att tillhandahålla och underlätta tillhandahållande av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel
 • transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd
 • evakueringar.

Om tillgångarna är föremål för ett skiljeavgörande

Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om följande villkor är uppfyllda:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljeavgörande under vissa omständigheter.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna enbart kommer att användas för att tillgodose anspråk under vissa omständigheter.
 • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som förtecknas i bilaga I till förordning 2020/1998.
 • Ett undantag inte står i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Om det finns en fordran

Undantag från frysning kan göras om organisationen är skyldig att göra en betalning där fordran har uppkommit eller ett avtal ingåtts, före den dag då frysningen inträdde, på de villkor Kommerskollegium anser är lämpliga. Vi måste då kunna fastställa att:

 • pengarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning
 • betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas