Tullar i handeln med Storbritannien

Storbritannien och EU har enats om tullfrihet ska gälla i handeln mellan parterna. Kravet är dock att ursprungsreglerna i det gemensamma handelsavtalet måste vara uppfyllda. Om inte ursprung kan bevisas måste du betala tull för varan.

Om ditt företag exporterar varor till Storbritannien som inte uppfyller ursprungsreglerna gäller den nya brittiska tulltaxan, UK Global Tariff, UKGT.

Om brittiska tulltaxan på brittiska regeringens webbplats

Om ditt företag importerar varor från Storbritannien och ursprungsreglerna inte är uppfyllda för en viss vara så gäller EU:s gemensamma tulltaxa.

EU:s tulltaxa på Tullverkets webbplats