Sanktioner mot Centralafrikanska republiken

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer i Centralafrikanska republiken, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers pengar eller ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En förteckning över vilka organisationer och personer som fått sina pengar eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 224/2014. 

EU Sanctions Map

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 224/2014.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är att pengarna eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov för organisationen såsom hyra eller amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster
  • avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden eller ersättning för juridiska tjänster
  • nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter
  • avsedda att betalas in till eller från ett konto som tillhör en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, om betalningarna ska användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Om det finns en fordran

Undantag från frysning kan göras om organisationen är skyldig att göra en betalning där fordran har uppkommit eller ett avtal ingåtts, före den dag då frysningen inträdde. Kommerskollegium måste då kunna fastställa att betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Humanitära ändamål

Kommerskollegium får besluta om undantag från frysning, på villkor vi finner lämpliga, om undantaget är nödvändigt för humanitära ändamål, för att exempelvis 

  • lämna eller underlätta lämnande av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter och livsmedel
  • förflytta biståndsarbetare och därmed sammanhängande bistånd
  • genomföra evakuering från Centralafrikanska republiken.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas