Dataöverföring och e-handel efter brexit

Persondata kan fortsätta överföras till och från Storbritannien eftersom EU och Storbritannien har beslutat att erkänna varandras regler som likvärdiga. Efter brexit gäller nya momsregler för paketleveranser och i e-handeln är det nu viktigt att följa hur den brittiska lagstiftningen utvecklas.

Dataöverföringar

Grundregeln är att persondata inte får föras ut ur EU. Förbudet är inte absolut och det finns vissa undantag från denna grundregel. Det främsta undantaget är ett så kallat adekvansbeslut. Ett sådant beslut kan fattas av EU-kommissionen om de bedömer att dataskyddsreglerna i ett land utanför EU säkerställer en skyddsnivå för personlig integritet som motsvarar EU:s skyddsnivå.

Den 28 juni 2021 fattade EU-kommissionen ett sådant adekvansbeslut för Storbritannien. Det innebär att persondata även fortsättningsvis får överföras till Storbritannien under samma förutsättningar som tidigare, det vill säga som om Storbritannien vore kvar i EU. Beslutet gäller i fyra år och kommer därefter behöva förnyas. Skulle Storbritannien ändra sin lagstiftning på området kan beslutet upphävas i förtid.

Storbritannien har sedan tidigare fattat ett motsvarande beslut, vilket innebär att persondata även kan överföras från Storbritannien till EU.

I samband med brexit beslutade EU att överföringar av persondata till Storbritannien temporärt skulle tillåtas under samma förutsättningar som på den inre marknaden fram till 30 juni 2021 och att en process för att anta ett adekvansbeslut skulle inledas. I och med adekvansbeslutet den 28 juni är den processen avslutad.

E-handel

När Storbritannien lämnade EU:s inre marknad ändrades också reglerna för E-handel. Det kan därför vara en bra idé att kontakta brittiska myndigheter om du vill veta vad som gäller för just ditt företag.

För om ditt företag handlar med Storbritannien kommer du inte längre kunna basera din handel på de regler som gäller i Sverige, den så kallade ursprungslandsprincipen. Storbritannien har nu möjlighet att ändra sin konsumentlagstiftning bort från vad som i stora delar idag är harmoniserat inom EU.

I frihandelsavtalet har EU och Storbritannien dock kommit överens om vissa miniminivåer för konsumentskydd online. Miniminivåerna innebär bland annat att säljare måste informera om produktens ursprungsland och konsumenträttigheter.

Även regler om e-identifiering i Storbritannien upphör att gälla och e-signaturer regleras nu i brittisk lag i Storbritannien. Storbritannien har dock åtagit sig att erkänna e-signaturer.

Det finns också fler exempel på hur förutsättningarna för handeln ändrats, bland annat vad gäller tullprocedurer för paketleveranser liksom momsregler vid e-handel till Storbritannien.

För att kunna exportera från Sverige till Storbritannien krävs ett så kallat Eori-nummer. I Sverige ansöker du om Eori-nummer hos Tullverket

För paket som importeras i Storbritannien gäller brittiska lagar och regler Läs mer om det på brittiska regerings webbplats: The eCommerce Directive and the UK

EU-kommissionen har tagit fram information om vad som gäller för paket som kommer in i EU från Storbritannien:

Läs om importtullar för små försändelser på brittiska regeringens webbplats:
Changes to VAT treatment of overseas goods sold to customers from 1 January 2021

Relaterad information