Dataöverföring och e-handel efter brexit

Persondata kommer under en övergångsperiod kunna fortsätta överföras till Storbritannien, men ditt företag behöver hålla koll på, och vara förberedd på att detta kan ändras. Efter brexit gäller nya momsregler för paketleveranser och i e-handeln är det nu viktigt att följa hur den brittiska lagstiftningen utvecklas.

Dataöverföringar

Grundregeln är att persondata inte får föras ut ur EU. Förbudet är inte absolut och det finns vissa undantag från denna grundregel. Det främsta undantaget är om EU-kommissionen bedömer att dataskyddsreglerna i ett land utanför EU säkerställer en adekvat skyddsnivå för personlig integritet som motsvarar EU:s skyddsnivå. I ett sådant fall kan kommissionen ensidigt fatta beslut om att överföring av persondata till detta land kan göras på samma villkor som inom EU. Kommissionen har ännu inte fattat ett sådant adekvansbeslut, men i ett gemensamt uttalande som gjordes när frihandelsavtalet blev överenskommet framgår att kommissionen har för avsikt att omgående ta steg mot ett sådant beslut.

Under tiden har dock EU och Storbritannien enats om att överföringar av persondata till Storbritannien temporärt tillåts under samma förutsättningar som på den inre marknaden under fyra månader, med möjlighet till två månaders förlängning. De tillfälliga reglerna gäller från 1 januari 2021.

Om ett adekvansbeslut inte är på plats när de tillfälliga reglerna upphör att gälla, måste företag säkerställa en annan mekanism för att överföring av personuppgifter till Storbritannien ska vara tillåten. Ett sådant alternativ är att införa standardavtalsklausuler.

E-handel

När Storbritannien lämnade EU:s inre marknad ändrades också reglerna för E-handel. Det kan därför vara en bra idé att kontakta brittiska myndigheter om du vill veta vad som gäller för just ditt företag.

Om ditt företag handlar med Storbritannien kommer du inte längre kunna basera din handel på de regler som gäller i Sverige, den så kallade ursprungslandsprincipen, Storbritannien har nu också möjlighet att ändra sin konsumentlagstiftning bort från vad som i stora delar idag är harmoniserat inom EU.

I och med Storbritanniens utträde har förutsättningarna för handeln ändrats, bland annat vad gäller tullprocedurer för paketleveranser liksom momsregler vid e-handel till Storbritannien.

För att kunna exportera till Storbritannien krävs ett så kallat Eori-nummer. Brittisk lag reglerar paket som går till Storbritannien. Läs mer om det på brittiska regerings webbplats:

The eCommerce Directive and the UK

EU-kommissionen har tagit fram information om vad som gäller för paket som kommer in i EU från Storbritannien:

Withdrawal of the UK and EU rules in the field of electronic commerce and net neutrality

Brexit transition: Stakeholder guidance on EU rules in relation to online purchase with subsequent parcel delivery

I Sverige ansöker du om Eori-nummer hos Tullverket

Läs om importtullar för små försändelser på brittiska regeringens webbplats:

Changes to VAT treatment of overseas goods sold to customers from 1 January 2021

Relaterad information

Läs hela avtalet på EU-kommissionens webbplats