Ceta – frågor och svar för företag

1. Varför är Ceta viktigt?

Ceta ger bättre förutsättningar för svenska företag som bedriver handel mellan EU och Kanada. På vissa områden tar förbättringarna effekt från början – till exempel genom att tullarna tas bort eller sänks och ökad tillgång till kanadensiska marknaden för offentlig upphandling. På andra områden kommer de positiva effekterna att märkas på sikt. Ceta ger en garant för öppenhet och transparens och sätter upp tydliga spelregler mellan parterna.

Ceta är "golvet" för en fortsatt dialog och ett samarbete mellan EU och Kanada på handelsområdet. Samarbetet syftar bland annat till att underlätta för företag genom att till exempel skapa bättre regleringar på en del områden.

2. Hur kommer Ceta att underlätta mitt företags handel med Kanada?

Ceta är till för företag och syftar till att underlätta ditt företags handel med Kanada. Vissa förbättringar ger effekt redan från början såsom tullsänkningarna för varuhandeln, tillgången till den kanadensiska marknaden för offentlig upphandling på federal, provins och lokal nivå, marknadsöppningar för tjänstehandeln på både federal och provinsnivå. Även kravet på dubbeltestning avskaffas på en del områden.

Andra lättnader kommer du att märka på lång sikt. Samarbetet mellan parterna ska göra att Kanada och EU kommer närmare varandra genom till exempel att reglera bättre och att fortsätta hitta lösningar för de faktiska problemen som du som företagare upplever när du handlar med Kanada. Men för att kunna göra det behöver vi din hjälp med att berätta vilka problem du stöter på.

3. Varför är det viktigt att vi företagare bidrar med synpunkter om Ceta?
Alla problem (handelshinder) i handeln med Kanada kommer inte att lösas genom Ceta. Men Ceta skapar förutsättningar för en fortsatt dialog mellan EU och Kanada och för att hitta lösningar för de faktiska problem som ditt företag upplever. Det är därför viktigt att du aktivt bidrar med synpunkter och ger oss återkoppling för att kunna förbättra Ceta och underlätta din handel med Kanada. Ta initiativet och skicka oss några rader.

Varuhandeln

4. Blir all handel med industrivaror tullfri?

Importtullarna till både Kanada och EU tas bort för alla produkter förutom vissa fordon och viss fisk, där tullarna sänks gradvis eller liberalisering sker i form av tullfria kvoter. All handel med industrivaror blir tullfri 1 januari 2024.

5. Vad betyder Ceta för jordbruks- och livsmedelssektorn?

Tullarna kommer att tas bort för de flesta livsmedelsprodukter i handeln mellan EU och Kanada. Eftersom Kanada har relativt höga tullar för vissa av produkterna kommer det att märkas för företag som vill exportera till den kanadensiska marknaden. Bland annat försvinner tullarna på ungefär tio procent för godis, sylt och såser och fisk blir tullfri inom sju år.

6. Blir alla livsmedelsprodukter som exporteras till Kanada tullfria?

Nej. Kanadensarna har begärt och fått undantag för kyckling, äggprodukter och mejeriprodukter. Europeiska ostar kan dock exporteras utan tull så länge mängden inte överstiger den tullkvot, alltså en begränsad kvantitet som är tullfri, som anges i avtalet. Ra reda på mer om tullar för livsmedelsprodukter i vår guide för varuexport till Kanada.

7. Blir alla livsmedelsprodukter som importeras från Kanada tullfria?

Nej. Kanadensarna har till exempel fått en tullkvot för hur mycket nötkött de årligen får exportera tullfritt till EU. Köttet ska vara producerat utan tillväxthormoner, "hormonfritt", och EU:s gränsvärde för restsubstanser från antibiotika i köttet får inte överskridas. Även importen av fläskkött, sockermajs och vete är tullfria inom tullkvoter. Ra reda på mer om EU:s importtullar för livsmedelsprodukter i vår guide för varuimport från Kanada.

8. Behöver min produkt uppfylla särskilda krav för att kunna få tullförmåner när den exporteras till Kanada?

Ja. Tullbefrielserna beviljas bara för de varor som uppfyller ursprungsreglerna i Ceta. Vill du veta mer om ursprungsreglerna i Ceta, läs om ursprungsreglerna i avtalet.

Tekniska regler

9. Vad innebär Ceta när det gäller tekniska regler?

Ceta ökar möjligheterna för EU och Kanada att stärka sitt samarbete när det gäller tekniska föreskrifter, standarder, metrologi, förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadskontroll.

Tanken är att parterna ska kunna föra diskussioner för att se om man kan samarbeta och införa samma regler för de olika områdena. Skillnader i tekniska regler är ofta grunden till tekniska handelshinder. Ett ökat samarbete och mer kompatibla tekniska krav för produkter kan innebära att det blir enklare för svenska företag att exportera sina produkter till Kanada.

Ceta uppmuntrar även ett ökat samarbete mellan kanadensiska och europeiska standardiseringsorgan, vilket också kommer att bli positivt för svenska företag som redan tillverkar och säljer produkter enligt europeiska standarder.

10. Kommer jag som företag att kunna undvika att testa mina produkter två gånger?

Ja, för vissa kategorier av produkter. Ceta innehåller ett protokoll om ömsesidigt erkännande av resultaten av bedömning av överensstämmelse som gör att vissa typer av produkter inte behöver testas både inom EU och i Kanada. Protokollet innebär i praktiken att ett svenskt företag som vill exportera till exempel leksaker bara behöver låta testa produkten en gång, i EU, för att få ett intyg som gäller även i Kanada.

De produktkategorier som får denna lättnad redan från början finns listade i bilaga 1.

11. Vad innebär fordonsbilagan i praktiken?

Fordonsbilagan innebär att Kanada och EU ska fortsätta och utveckla sitt samarbete inom området för motorfordonsföreskrifter. Parterna ska även stärka samarbetet och kommunikationen, bland annat genom ett ökat informationsutbyte, när det gäller forskning relaterad till utveckling av nya tekniska föreskrifter eller standarder för motorfordon.

EU utgår ifrån FN:s säkerhetsföreskrifter för motorfordon och en nyhet i och med Ceta är att Kanada åtar sig att ytterligare närma sig FN:s föreskrifter.

Handeln med tjänster

12. Vad innebär Ceta för mig som vill sälja tjänster till Kanada?

Ceta ger ditt företag bättre förutsättningar för att sälja tjänster i Kanada på områden som bland annat telekommunikationstjänster, konsulttjänster, IT-tjänster, bokföringstjänster, miljötjänster, sjötransport och distributionstjänster. Ditt företag har tillgång till den kanadensiska marknaden både på federal nivå och på provinsnivå.

Ceta garanterar att du som europeisk tjänsteleverantörer i de flesta tjänstesektorer kommer att behandlas på samma sätt som kanadensiska tjänsteleverantörer i Kanada. Ceta skapar transparens om nuvarande begränsningar av öppenhet och förutsägbarhet genom en garanterad nivå av öppenhet i framtiden.

Personrörlighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

13. Skapar Ceta bättre förutsättningar för svenska medborgare att jobba i Kanada?


Ja, i en del fall. Ceta ger dig eller ditt företag bättre förutsättningar för att tillfälligt sända personal till Kanada för att till exempel göra investeringar, besöka mässor eller leverera tjänster och varor. Ceta ger även vissa rättigheter till medföljande makar.

14. Kommer Ceta att leda till erkännande av yrkeskvalifikationer?

Nej, Ceta leder inte till att yrkeskvalifikationer automatiskt erkänns. Men Ceta skapar en möjlighet för Kanada och EU att undersöka förutsättningarna och att underlätta för detta i framtiden. Det finns en särskild grupp som kommer att jobba med dessa frågor. De yrken som kommer att diskuteras är bland annat arkitekter, revisorer och ingenjörer.

Offentlig upphandling

15. Innebär Ceta bättre tillgång till marknaden för offentlig upphandling i Kanada?

Ja, genom Ceta får svenska företag tillgång till ett stort antal upphandlingsenheter i Kanada på federal, provins och lokalnivå. Dessutom behöver ditt företag inte vara etablerat i Kanada för att kunna lämna bud i offentliga upphandlingar i Kanada. Du kan göra det från ditt kontor i Sverige eller någon annanstans inom EU.

Läs mer om offentlig upphandling i Ceta