Så beslutar EU om antidumpningsåtgärder

En antidumpningsåtgärd kan införas om det går att bevisa att ett företag i ett annat land prisdumpat sin vara och att denna prisdumpning orsakar skada för EU:s industri. Så här ser processen ut som leder fram till att EU inför en antidumpningsåtgärd.

Handelspolitiska skyddsinstrument

Sammanfattande benämning för olika åtgärder ett land kan använda sig av för att tillfälligt kringgå sina handelspolitiska förpliktelser. Oftast rör det sig om att man höjer tullarna på en viss vara över de bundna nivåerna. Detta kan ske för att motverka prisdumpning (se antidumpningsåtgärder), motverka subventioner (se utjämningsåtgärder) men även av andra anledningar (se skyddsåtgärder). Inom EU används oftast termen "trade defence instruments" (TDI) medan man i USA föredrar termen "trade remedies".

Handel A-Ö

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.

Alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Läs hela ordförklaringen Stäng ordförklaringen

Klagomål

Ett företag som anser att importerade varor prisdumpas kan anmäla detta till EU-kommissionen. Ofta är det flera företag i samma bransch som går samman om klagomålet och ofta sker det på europeisk nivå, det vill säga att klagomål kommer från företag i samma bransch men som är verksamma i olika länder.

EU-kommissionen ska informera EU:s medlemsländer om klagomålet. Om klagomålet får stöd av minst 25 procent av tillverkningsindustrin kan EU-kommissionen inleda en antidumpningsundersökning. Men om fler än 50 procent av EU-industrin motsätter sig en undersökning blir den inte av.
Inom 45 dagar efter att klagomålet tagits emot ska EU-kommissionen inleda undersökningen av prisdumpning.

Antidumpningsundersökning

En dag innan undersökningen inleds offentliggörs detta i EU:s officiella tidning EUT. Där anges vilken produkt och vilka länder som ska undersökas. Där anges även vilka rättigheter och skyldigheter importörer, underleverantörer och konsumenter har som påverkas av en eventuell antidumpningstull.

Normalt har ett företag 15-21 dagar på sig att registrera sig som berörd part och att begära att få de särskilda frågeformulär som sedan ligger till grund för EU-kommissionens undersökning.

Inom 30-45 dagar från det att undersökningen inletts ska de besvarade frågeformulären ha kommit in till EU-kommissionen. Därefter gör EU-kommissionens utredare besök hos företaget. Endast information som kommer in enligt denna rutin beaktas i undersökningen.

EU-kommissionen ska sedan i sin analys även ta hänsyn till informationen från importörer, användarindustri och konsumenter och väga in hela EU:s gemensamma intresse, det s k unionsintresset, av att införa en antidumpningsåtgärd.

Provisoriska antidumpningsåtgärder

Senast nio månader efter att EU-kommissionen inlett undersökningen inletts ska kommissionen presentera sina preliminära slutsatser. Dessa kan vara att

  • införa provisoriska antidumpningstullar. Dessa ska vara i kraft under högst sex månader
  • fortsätta undersökningen
  • avsluta undersökningen utan att vidta någon åtgärd.

EU:s medlemsländer ska vara informerade eller haft möjlighet att lämna synpunkter innan EU-kommissionen offentliggör sitt beslut.

I EU:s officiella tidning EUT offentliggörs att EU ska införa provisoriska antidumpningsåtgärder. I offentliggörandet framgår produktomfattning och tullnivåer för olika exportörer. Det är vanligt att de exportörer som samarbetat med kommissionen under undersökningen får en lägre tullsats än de exportörer som inte samarbetat. Åtgärderna träder i kraft dagen efter publiceringen i EUT.

Senast 30 dagar efter kommissionens beslut ska synpunkter på beslutet ha kommit in till EU-kommissionen. Alla berörda parter har rätt att lämna synpunkter på de preliminära undersökningsresultaten. Undersökningen fortsätter.

Definitiva antidumpningsåtgärder

Det är ministerrådet som fattar beslut om definitiva antidumpningsåtgärder. Det sker på förslag från EU-kommissionen senast 15 månader efter att undersökningen inletts.

Dagen efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning träder införandet av definitiva antidumpningsåtgärder i kraft. I tillkännagivandet anges produktomfattning och tullnivåer för olika exportörer.

Normalt är antidumpningsåtgärderna i kraft under fem år. Under den tid antidumpningsåtgärderna är i kraft kan olika sorters översyner genomföras. Dessa kan påverka produktomfattning, vilka exportörer som berörs samt nivån på antidumpningstullarna.

Antidumpningsåtgärderna kan förlängas för ytterligare perioder om fem år om klagande producenter inom EU lämnar in önskemål om detta tre månader innan åtgärderna löper ut och kommissionen finner dessa tillräckliga för att starta en översyn. Vid en översyn vid åtgärdstidens slut förlängs åtgärderna per automatik under den tid undersökningen varar oavsett vad som blir resultatet av undersökningen.