Mexiko–EU – färdigförhandlat

EU och Mexiko avslutade 2020 den sista delen av förhandlingarna om ett nytt handelsavtal. Det återstår dock ett antal steg i processen innan avtalet kan träda i kraft.

Det nya avtalet omfattar offentlig upphandling med åtaganden om en hög grad av förutsebarhet och insyn i förfarandena. Avtalet kommer också att innehålla marknadstillträde för varor, ursprungsregler, tullsamarbete, skyddsåtgärder, tekniska handelshinder, hälsoskyddsåtgärder (SPS), konkurrens, tjänstehandel, investeringar, immaterialrätt och tvistlösning. Bland annat kommer Mexiko att ta bort nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter (industriprodukter är redan tullfria under nuvarande avtal).

Företag ska få bättre förutsättningar för att köpa och sälja tjänster från och till Mexiko. Vidare tar avtalet bort icke-tariffära handelshinder (hinder som inte består i tullar), förenklar handelsprocedurer och stärker handelsrelaterade immaterialrättigheter. Ambitiösa bestämmelser om hållbar utveckling och anti-korruption kommer också att ingå i avtalet.

En modernisering av nuvarande avtal

2016 inledde EU och Mexiko förhandlingar om att modernisera det nuvarande avtalet, kallat Globala Avtalet. Det Globala Avtalet har varit i kraft sedan 1997 och innehåller politiskt samarbete, handelsrelationer och dialog.

Den rättsliga översynen av avtalet håller nu på att slutföras. När processen har avslutats kommer avtalet att översättas till alla EU-språk. Efter översättningarna kommer EU-kommissionens förslag att översändas till rådet och Europaparlamentet för godkännande. Först därefter kan det träda i kraft.