Mexiko–EU – färdigförhandlat

EU och Mexiko avslutade den 28 april 2020 den sista kvarstående delen av förhandlingarna om ett nytt handelsavtal. Det återstår dock ett antal steg i processen innan avtalet kan träda i kraft.

Den sista kvarstående delen av förhandlingarna om ett nytt handelsavtal  gällde bland annat den exakta omfattningen av det ömsesidiga öppnandet av marknaderna för offentlig upphandling och en hög grad av förutsebarhet och insyn i förfarandena för offentlig upphandling.

Det nya avtalet kommer också att innehålla marknadstillträde för varor, ursprungsregler, tullsamarbete, skyddsåtgärder, tekniska handelshinder, hälsoskyddsåtgärder (SPS), konkurrens, tjänstehandel, investeringar, immaterialrätt och tvistlösning. Bland annat kommer Mexiko att ta bort nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter (industriprodukter är redan tullfria under nuvarande avtal).

Företag ska få bättre förutsättningar för att köpa och sälja tjänster från och till Mexiko. Vidare tar avtalet bort icke-tariffära handelshinder (hinder som inte består i tullar), förenklar handelsprocedurer och stärker handelsrelaterade immaterialrättigheter. Ambitiösa bestämmelser om hållbar utveckling och anti-korruption kommer också att ingå i avtalet.

En modernisering av nuvarande avtal

2016 inledde EU och Mexiko förhandlingar om att modernisera det nuvarande avtalet, kallat Globala Avtalet. Det Globala Avtalet har varit i kraft sedan 1997 och innehåller politiskt samarbete, handelsrelationer och dialog.

Den rättsliga översynen av avtalet håller nu på att slutföras. När processen har avslutats kommer avtalet att översättas till alla EU-språk. Efter översättningarna kommer EU-kommissionens förslag att översändas till rådet och Europaparlamentet för godkännande. Först därefter kan det träda i kraft.