Ansök om tillstånd för handel med varor som skulle kunna användas i tortyrsyfte

Här hittar du blanketter och anvisningar för att fylla i en ansökan om tillstånd för export eller import av varor som kan användas för tortyr (enligt EU-förordning 2019/125).

Ladda ner ansökningsblanketten (pdf)
Så fyller du i ansökningsblanketten (pdf)
Dessa bilagor behöver du bifoga ansökan (pdf)

Tillstånd söks där ditt företag är etablerat

Tillstånd för export, import eller transitering, tillstånd för förmedlingstjänster och tillstånd för tillhandhållande av tekniskt bistånd beviljas av behörig myndighet i den medlemsstat där sökanden är etablerad. I Sverige är Kommerskollegium behörig myndighet.

Villkor för generella tillstånd

För export av varor i bilaga IIIa (läkemedel) och tillhandahållande av tekniskt bistånd till länder som är parter i internationella konventioner mot dödsstraff får myndigheterna bevilja ett generellt tillstånd. Landet måste ha avskaffat dödsstraffet för alla brott och varorna får inte återexporteras till andra länder.

Villkor för globalt tillstånd

För att begränsa den administrativa bördan för exportörer får de behöriga myndigheterna bevilja en exportör ett globalt tillstånd för leveranser av varor i bilaga III eller bilaga IV från exportören till en viss slutanvändare för en fastställd tidsperiod. Ett globalt tillstånd är ett tillstånd till export av gods, eller tillhandahållande av förmedlingstjänster till en eller flera slutanvändare eller distributörer i ett eller flera tredje länder för gods som anges 3.2 eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 i bilaga IV till förordning 2019/125.

Giltighetstider

Tillstånd utfärdas på särskilda formulär som gäller i hela EU med en giltighetstid på 3-12 månader med möjlighet till förlängning på upp till 12 månader. Giltighetstiden för ett globalt tillstånd kan vara mellan ett och tre år med möjlighet till förlängning på upp till två år.