Handla med tjänster med Storbritannien efter brexit

Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien skapar förutsägbarhet och transparens i tjänstehandeln med Storbritannien efter brexit. De flesta tjänstehandelsektorerna kommer fortsatt vara öppna, men det kan finnas regler inom ditt företags område som inte regleras i avtalet. Det är därför en god idé att kontakta berörda brittiska/svenska myndigheter för att ta reda på vilka regler som berör just er.

Frihandelsavtalet garanterar att europeiska tjänsteleverantörer i de flesta tjänstesektorer kommer att behandlas på samma sätt som brittiska tjänsteleverantörer i Storbritannien, och vice versa. Avtalet innehåller också regler för företag som vill skicka personal till Storbritannien under en viss tid och för personer som tillfälligt vill besöka Storbritannien för att leverera en tjänst.

Däremot kommer ömsesidigt erkännande av tjänster inte längre att gälla, tjänster som tillåts i Sverige kommer alltså inte längre vara automatiskt tillåtna under samma villkor i Storbritannien. Det kan framöver påverka möjligheten att leverera tjänster. Storbritanniens utträde från den inre marknaden innebär att en brittisk tjänsteutövare kommer att behöva visa att alla nödvändiga tillstånd, regler och auktoriseringar finns på plats för att kunna verka inom EU.

Det finns ännu inte något ekvivalensbeslut vad gäller finansiella tjänster, men länderna ska ta fram ett så kallat Memorandum of Understanding om vägen framåt för detta, senast i mars 2021. Ekvivalensbeslut innebär, något förenklat, att relevanta brittiska lagstiftande och övervakande organs beslut får ett särskilt erkännande, att de anses likvärdiga med EU:s motsvarande lagkrav. Besluten är dock begränsade till vissa typer av finansiella tjänster. De kan också återkallas av EU om förutsättningarna för beslutet ändras.

Relaterad information

Läs hela avtalet på EU-kommissionens webbplats