Handla med tjänster med Storbritannien efter brexit

Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien skapar förutsägbarhet och transparens i tjänstehandeln med Storbritannien efter brexit. Avtalet innehåller överenskommelser som underlättar för tjänstehandeln jämfört med om det inte hade funnits ett avtal. I och med det brittiska utträdet förändras ändå förutsättningarna för handeln och du behöver därför ha koll på hur brexit påverkar din verksamhet.

På EU:s inre marknad kan svenska företag etablera sig fritt och tjänster ska kunna levereras och konsumeras utan hinder. Dessutom finns det gemensamma EU-regler som förenklar för tjänstehandeln, exempelvis tjänstedirektivet och direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. När Storbritannien lämnade EU:s inre marknad slutade många av de reglerna att gälla. Till exempel gäller inte ömsesidigt erkännande av tjänster längre. Tjänster som tillåts i Sverige kommer alltså inte längre vara automatiskt tillåtna i Storbritannien.

Avtalet garanterar miniminivå

I avtalet garanterar EU och Storbritannien en lägstanivå av öppenhet för de flesta tjänstesektorer och alla leveranssätt; gränsöverskridande handel, konsumtion utomlands, etablering och personrörlighet. EU och Storbritannien listar sina begränsningar av öppenheten i specifika reservationer i avtalet. Reservationerna gör att länderna kan begränsa tillträdet till sina marknader och ha diskriminerande lagar. De kan dock inte införa fler begränsningar än vad de angett i avtalet.

Rent konkret innebär det till exempel att Storbritannien har rätt att införa vissa regler som begränsar utländska företags tillträde till den brittiska marknaden – men inte i hur stor utsträckning som helst. Syftet är att skapa förutsägbarhet, alltså att företag kan lita på att en viss lägstanivå av marknadstillträde kommer att gälla så länge avtalet är i kraft. Eftersom avtalet slår fast en lägstanivå och att båda parter har rätt att reglera sina marknader så är det viktigt att följa om Storbritannien eller EU inför nya regler som kan påverka ditt företags möjlighet att sälja tjänster till Storbritannien.

Exakt vilka generella åtaganden om öppenhet som länderna gör beskrivs i avtalets tjänstekapitel. Reservationerna beskrivs i avtalets bilagor som hittas på sida 1199 och framåt: 

Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien (Europeiska unionens officiella tidning)

Viktigt hålla koll på brittiska regler

Svenska företag i Storbritannien måste nu anpassa sig till brittiska regler, och brittiska företag till EU-regler. Det är därför viktigt att ta reda på vilka ytterligare tillstånd och auktoriseringar som krävs för att ditt företag ska kunna fortsätta bedriva tjänstehandel med Storbritannien. Detta kan framöver påverka möjligheten att leverera tjänster i Storbritannien. För en del svenska företag kan detta innebära att det blir nödvändigt att etablera sig i Storbritannien för att kunna fortsätta tjänstehandeln.

Om du vill veta vad som gäller i ditt specifika fall, kontakta relevant brittisk myndighet:

Hos Boverket finns till exempel praktisk information om vad som gäller i Sverige när det gäller till exempel bankintyg, styrelsemedlemmar och revisorer:

Uppdaterad information om brexit hos Bolagsverket

Relaterad information