Ceta – handla med tjänster

Ceta skapar transparens om nuvarande begränsningar av öppenhet och förutsägbarhet genom en garanterad nivå av öppenhet i framtiden. Denna information kan ditt företag använda i beslut om export och investeringar i Kanada.

Bättre förutsättningar för handeln med tjänster

Ceta ger ditt företag bättre förutsättningar för att köpa och sälja tjänster från/till Kanada på områden som:

 • Telekommunikationstjänster
 • Konsulttjänster
 • IT-tjänster
 • Bokföringstjänster
 • Miljötjänster
 • Sjötransport
 • Distributionstjänster
 • Tillgången till den kanadensiska marknaden gäller både på federal nivå och provinsnivå.

Ceta garanterar att europeiska tjänsteleverantörer i de flesta tjänstesektorer kommer att behandlas på samma sätt som kanadensiska tjänsteleverantörer i Kanada, och vice versa. Avtalet innehåller också regler för dig som vill skicka personal till Kanada under en viss tid och för personer som tillfälligt vill besöka Kanada för att leverera en tjänst.

Ibland behövs tillstånd

I flera fall behövs ett tillstånd för ditt företag för att leverera en tjänst eller bedriva en ekonomisk verksamhet och i andra fall ställer myndigheterna kvalifikationskrav på leverantören. Ceta garanterar transparensen i dessa fall, bland annat genom att licensierings- och kvalifikationskrav offentliggörs för allmänheten och är tydliga och så obyråkratiska som möjligt.

Ceta innehåller två typer av nationell lagstiftning

 1. Information om kvantitativa begränsningar för utländska företag. Exempel på kvantitativa begränsningar kan vara kvoter och begränsande ägarandelar.
 2. Information om nationell lagstiftning som är diskriminerande genom att den behandlar inhemska och utländska tjänsteleverantörer olika.

Avtalet listar alla begränsningar i öppenheten

I två bilagor till avtalet listas alla begränsningar av öppenhet inom olika tjänstesektorer. Det betyder att för de sektorer och tjänster där Kanada inte har någon reservation i bilaga ett eller två ska svenska företag inte stöta på några kvantitativa begränsningar eller någon diskriminering på den kanadensiska marknaden. De flesta länder, inklusive Sverige och Kanada, är dock i praktiken mer öppna för tjänstehandel än vad de bundit sig till i ett handelsavtal. Ett handelsavtal som Ceta utgör därför ett golv för nivån av öppenhet eller en garant för framtida öppenhet.

Detta innehåller inte Ceta

I Ceta finns däremot inte någon information om stora delar av den nationella lagstiftningen som du som exporterar tjänster till Kanada måste följa. Det finns exempelvis inte någon information i Ceta om:

 • kvalifikationer, licenser och tillstånd
 • arbetsrättslig lagstiftning
 • konsumentlagstiftning

Tips för företag som vill handla med tjänster i Kanada

EU-kommissionen har tagit fram en rapport för företag som handlar om möjligheter på den kanadensiska marknaden inom följande tjänstesektorer: finans, sjötransport, telekommunikation och e-handel.

CETA for EU Services Suppliers (finns även på svenska)

Handelsstatistik

Ta reda på hur tjänstehandeln mellan Sverige och Kanada ser ut. Gå till våra sidor med interaktiv handelsstatistik: Sveriges utrikeshandel i siffror