Sanktioner mot Libyen

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer i Libyen, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers penningmedel eller ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En förteckning över de organisationer och personer som fått sina pengar eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 2016/44.

EU Sanctions Map

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i förordning 2016/44.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är att pengarna eller de ekonomiska resurserna:

 • är nödvändiga för grundläggande behov, såsom hyra eller amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster
 • ska användas till rimliga arvoden för juridiska tjänster
 • är nödvändiga för extraordinära utgifter.
 • ska betalas in till eller från ett konto som tillhör en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som har immunitet enligt internationell rätt, och med villkor att betalningen ska användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Om det finns beslut om kvarstad

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning om följande villkor är uppfyllda:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett beslut om kvarstad som meddelats före frysningen.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad.
 • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som har fått sina pengar eller tillgångar frysta.
 • Ett undantag står inte i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Om det finns en skiljedom

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning på de här villkoren:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett avgörande genom skiljedom som meddelats före frysningen, eller för en dom eller ett beslut som meddelats i EU, eller motsvarande som är verkställbart i Sverige.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk mot organisationen med frysta tillgångar, där anspråket har säkrats genom utmätning eller betalningssäkring.
 • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som har fått sina pengar eller tillgångar frysta.
 • Ett undantag står inte i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Humanitära ändamål

Kommerskollegium får bevilja undantag från frysning om det är nödvändigt av humanitära skäl, till exempel för 

 • att tillhandahålla och underlätta tillhandahållande av humanitärt bistånd
 • att tillhandahålla utrustning och förnödenheter som är nödvändiga för grundläggande civila behov, inbegripet livsmedel och jordbruksmaterial för tillverkning av livsmedel, läkemedel och elförsörjning
 • evakuering från Libyen.

Bunkringstjänster och andra fartygstjänster

Det är förbjudet att tillhandahålla bunkringstjänster eller andra fartygstjänster, till exempel bränsle och förnödenheter, till fartyg som FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté anger. Kommerskollegium får dock besluta om undantag från förbudet 

 • av humanitära skäl
 • av säkerhetsskäl
 • om fartyget är på väg tillbaka till Libyen.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas