Förenkla handeln efter brexit

För företag som handlar med jordbruks- och livsmedelsvaror är det nu betydligt svårare att handla med Storbritannien än innan britterna lämnade EU:s inre marknad. Men det finns överenskommelser i frihandelsavtalet som har syftet att förenkla för handeln mellan parterna.

Ett mål med reglerna om jordbruk och livsmedel i frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien är att skydda människors, djurs och växters liv och hälsa – samtidigt som handeln ska underlättas. Ett faktum är dock att de gränskontroller som har införts eller kommer att införas gör det svårare än innan att exportera jordbruks- och livsmedelsvaror. För att försöka underlätta har EU och Storbritannien enats om att regelbundet göra en översyn av gränskontrollerna. Var och en kan också ensidigt välja att minska frekvensen för dessa kontroller.

Förenklade processer

För att exportera animaliska produkter, som till exempel kött, krävs att de anläggningar som används i köttproduktionen är godkända av den andra parten. EU och Storbritannien har enats om att förenkla dessa godkännandeprocesser. I praktiken innebär överenskommelsen att Storbritanniens behöriga myndigheter får kontrollera att anläggningarna som producerar animaliska produkter uppfyller EU:s importvillkor och vice versa. Handeln förenklas genom att det exporterande landet får sammanställa listor över godkända anläggningar utan att det importerande landets myndigheter behöver genomföra kontroller av anläggningarna. Denna typ av förenkling tillämpas i handeln med flera tredje länder.

Nya krav på produktgodkännande ska undvikas

Flera bestämmelser på jordbruks- och livsmedelsområdet syftar till att behålla de förutsättningar för handeln som fanns innan Storbritannien lämnade den inre marknaden. Till exempel ska nya krav på godkännanden av produkter inte införas om det inte är nödvändigt för att hantera betydande risker. Dessutom får inga nya krav på listning av godkända anläggningar införas.

Zonprincip vid sjukdomsutbrott

Det finns också bestämmelser om att använda regionaliseringsprincipen vid sjukdomsutbrott och utbrott av växtskadegörare. Regionalisering, eller zonindelning, är viktigt för att begränsa handelseffekter vid sjukdomsutbrott och spridning av växtskadegörare. Det innebär att bara det sjukdomsdrabbade området då ska stoppas för handel och inte hela landet eller hela EU. Parterna har inlett ett samarbete på detta område och planerar att förtydliga de gemensamma reglerna.

Storbritannien ska också använda samma intygsmall för import från hela EU och importvillkoren ska vara desamma från alla medlemsstater, EU ska alltså behandlas som en enhet.

Bristande myndighetsresurser får inte hindra

På den brittiska sidan har det hittills funnits utmaningar med att hinna med den ökade arbetsbörda som utträdet ur den inre marknaden har inneburit. Det har även tagit tid att bygga upp den infrastruktur som krävs för väl fungerande handel. På sikt kan dock Storbritannien inte hänvisa till bristande resurser som skäl för att inte följa det parterna enats om i frihandelsavtalet. EU och Storbritannien har nämligen bestämt att behöriga myndigheter på livsmedels och jordbruksområdet måste få de resurser som krävs för att effektivt genomföra avtalet.

Storbritannien och EU har också enats om att alltid informera varandra om regeländringar, svara på frågor om regelverk och procedurer och svara på hur ärenden i godkännandeprocedurer ligger till. Detta ger möjlighet att kontinuerligt hantera problem i handeln som beror på bristfällig eller otydlig information om regelverk, dokumentkrav, procedurer med mera.