EU:s plattformsförordning – reglerar rättigheter och skyldigheter på digitala plattformar och sökmotorer

Den 12 juli 2020 började ny lagstiftning gälla för digitala plattformar och sökmotorer. Lagstiftningen behandlar förhållandet mellan företag som äger plattformar och sökmotorer och deras företagsanvändare. Syftet med förordningen är att främja rättvisa villkor och transparens för företag som använder plattformar och sökmotorer.

EU:s plattformsförordning ställer bland annat krav på att företag som äger plattformar ska:

  • Utforma sina användarvillkor på ett enkelt och begripligt språk.
  • Förvarna sina företagsanvändare om ändringar av användarvillkor.
  • Motivera sina beslut att avbryta eller avsluta sina tjänster. Om tjänsten helt avslutas ska företaget som regel informera om det i god tid innan avslutet.
  • Informera om de parametrar som bestämmer rangordningen av erbjudanden på webbplatsen, i linje med EU-kommissionens riktlinjer.
  • Informera om huruvida plattformens egna varor och tjänster på något sätt behandlas mer förmånligt än övriga användares.
  • Informera om vilken data företagsanvändare får tillgång till, exempelvis betyg och omdömen från konsumenter.
  • Informera om eventuella förbud för företag som använder plattformen att tillhandahålla varor och tjänster på gynnsammare villkor via andra försäljningskanaler.
  • Inrätta ett system för hantering av klagomål från företagsanvändare.

 

För företag som äger sökmotorer ställer förordningen bland annat krav på att:

  • Ge enkel och begriplig information om de parametrar som bestämmer rangordningen på sökmotorn.
  • Informera om huruvida sökmotorns egna varor och tjänster på något sätt behandlas mer förmånligt än varor och tjänster som erbjuds av dess användare.

Kommerskollegium informerar om och utreder överträdelser av förordningen

Kommerskollegium informerar företag om bestämmelserna i plattformsförordningen och ger praktiskt stöd för tillämpningen av förordningen. Vi kontrollerar också att plattformsförordningen följs genom att följa upp företagsanvändares klagomål på plattformar eller sökmotorer. Kommerskollegium utreder också på eget initiativ potentiella överträdelser.

Kommerskollegium kan, efter ett klagomål eller en egeninitierad utredning, kontakta företaget som äger plattformen eller sökmotorn för dialog. Om vi bedömer att det kan ha skett en överträdelse inleder vi ett samråd med det berörda företaget. Syftet med samrådet är att diskutera möjliga åtgärder som plattformen eller sökmotorn kan vidta för att överträdelsen ska upphöra.

Kommerskollegium har ingen möjlighet att tvinga företag som äger plattformar eller sökmotorer att ändra sig. Sammanslutningar av företagsanvändare som uppfyller vissa krav kan få saken prövad vid Patent- och marknadsdomstolen. Patent- och marknadsdomstolen kan besluta om att ett företag som äger en plattform ska följa plattformsförordningen. Patent- och marknadsdomstolen

Att skicka in sitt klagomål till Kommerskollegium

Ett klagomål utgör allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära ut klagomålet men att vissa uppgifter (till exempel uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden) kan komma att omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn eller andra uppgifter som gör dig igenkänningsbar inte framgår av klagomålet. Observera dock att vi inte kan ställa kompletterande frågor till dig om vi inte får någon form av kontaktuppgifter och att det då finns en risk att vi inte kan utreda ditt klagomål på bästa sätt.

Välkommen att kontakta oss

Om du vill kan du använda vårt kontaktformulär här nedan (fältet för e-postadress behöver inte fyllas i). Du kan även skicka brev: Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn eller andra uppgifter som gör dig igenkänningsbar inte framgår av brevet eller någon annanstans i klagomålet.

Gruppen för den digitala inre marknaden

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Relaterad information