Handelsavtalet mellan Sydkorea och EU – så främjas hållbarhet

Frihandelsavtalet bekräftar EU och Sydkoreas åtaganden att främja utvecklingen av den internationella handeln på ett sätt som bidrar till målet om hållbar utveckling och arbeta för att se till att detta mål integreras i och avspeglas på alla nivåer i parternas handelsförbindelser. Kapitlet innehåller skrivningar om handelsrelaterade aspekter av arbets- och miljöfrågor.

Båda parter bekräftar sina åtaganden att tillämpa de ILO-konventioner som EU respektive Sydkorea har ratificerat. Parterna lovar också att fortsätta sina ansträngningar för att uppnå ratificering av både de grundläggande ILO-konventionerna och övriga konventioner som ILO klassificerat som uppdaterade.

EU och Sydkorea bekräftar sina åtaganden att genomföra och följa de multilaterala miljöavtal som de är part till. Avtalet innehåller också samarbete inom biologisk mångfald, hållbart fiske och skogsbruk.

Avtalet fastställer att EU och Sydkorea därutöver ska sträva efter att främja handel och direktinvesteringar i miljövaror och miljötjänster och främja handel med varor som bidrar till hållbar utveckling, bland annat varor som ingår i system för rättvis och etisk handel och företagens sociala ansvar (CSR).

Avtalet har skapat en kommitté för handel och hållbar utveckling som sammanträder vid behov för att övervaka genomförandet av kapitlet. Genom avtalet inrättades även så kallade nationella rådgivande grupper på båda sidor (en inom EU och en inom Sydkorea) som har till uppgift att ge råd i frågor som gäller genomförandet av de olika delarna i kapitlet. De nationella rådgivande grupperna består av organisationer för det civila samhället i en balanserad fördelning mellan miljöintressen, arbetsmarknadsorganisationer och andra berörda parter. De rådgivande grupperna träffas årligen på ett civilsamhällsforum i samband med att kommittén för handel och hållbar utveckling träffas för att ha en dialog kring frågor som rör kapitlet om handel och hållbar utveckling. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har information om vilka som ingår i EU:s rådgivande grupp, mötesinformation och dokument från mötena.