Så anmäler du handelshinder

Har du stött på problem i handeln med andra länder? Då kan du höra av dig till Kommerskollegium som hjälper dig att ta problemet vidare. Vi samarbetar med Utrikesdepartementet, EU-kommissionen, branschorganisationer och de svenska ambassaderna i de här frågorna.

Handelshinder i länder utanför EU

Handelshinder är alla typer av myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar export av varor och tjänster. Det kan också handla om etableringar eller investeringar i andra länder.

Handelshinder är alla typer av myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handeln med varor och tjänster samt etableringar och investeringar. Det kan bland annat röra sig om oskäliga eller orättfärdiga

 • tullar och tullkvoter
 • interna skatter
 • importlicenser
 • importrestriktioner
 • tullprocedurer
 • exportrestriktioner och exportförbud
 • exportskatter
 • handelspolitiska skyddsinstrument
 • konkurrenssnedvridande åtgärder
 • bestämmelser för statsstöd
 • standarder och andra tekniska regler
 • krav på märkning och förpackning
 • sanitära och fytosanitära krav
 • krav på offentlig upphandling
 • villkor för eller tillämpning av immaterialrättsligt skydd
 • bestämmelser för tjänstehandel
 • bestämmelser för investeringar.

Om handelshindret inte går att lösa på ett enkelt sätt kan företag och branschorganisationer anmäla detta till EU-kommissionens kontaktpunkt för handelshinder ”Single Entry Point”. Företag kan då få hjälp på EU-nivå att lösa handelshindret.

Handelshinder på EU:s inre marknad

Handelshinder på EU:s inre marknad kan finnas i form av nationella lagar och regler som begränsar de fria rörligheterna (varor, tjänster, personer och kapital). De kan också uppstå genom att nationella myndigheter tolkar och tillämpar EU-regler på ett sätt som strider mot EU-rätten och som påverkar den fria handeln. Handelshinder inom EU kan till exempel vara när ett företag upplever problem med momsbetalningar eller med att sälja sina varor i ett annat EU-land på grund av tolkningen av klassificeringsregler och standarder för en redan godkänd produkt. Det kan också vara när ett tjänsteföretag upplever svårigheter med att använda ett annat lands myndighetstjänster.

Inom EU finns ett nätverk, Solvit, som kostnadsfritt hjälper företag och privatpersoner att lösa problem som de stöter på i kontakter med myndigheter inom EU. Solvit Sverige finns vid Kommerskollegium.
Läs mer om Solvit Sverige.

Har du drabbats av problem i handeln?

Hör av dig till oss så undersöker vi om problemet går att lösa.

Registrator

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Relaterad information

Handelshinder som har anmälts till EU-kommissionen

Kostnadsfri hjälp att lösa dina problem inom EU