Sanktioner mot Guinea-Bissau

EU har inför sanktioner mot personer och organisationer i Guinea-Bissau, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers pengar eller ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En lista över de organisationer och personer som fått sina pengar eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 377/2012.

EU Sanctions Map

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 377/2012.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för grundläggande behov såsom hyra eller amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska uteslutande användas till rimliga arvoden för juridiska tjänster.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för extraordinära utgifter.

Om det finns en skiljedom

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning på villkor att:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett avgörande genom skiljedom som meddelats före frysningen, eller för en dom eller ett beslut som meddelats i EU, eller motsvarande som är verkställbart i Sverige.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk mot organisationen med frysta tillgångar, där anspråket har säkrats genom utmätning eller betalningssäkring.
  • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som har fått sina pengar eller tillgångar frysta.
  • Ett undantag står inte i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Övriga sanktioner

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Kontaktformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas