Frågor och svar om avtalet EU–Sydkorea

Är frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea i kraft?

Ja, avtalet är i kraft sedan år 2011.

Vad innebär avtalet för tullar på industrivaror?

Tullarna på industrivaror har avvecklats successivt sedan avtalet trädde i kraft år 2011 då merparten av tullarna togs bort. Idag är alla industrivaror tullfria under förutsättningen att ursprungsreglerna uppfylls. Det gäller bland annat träartiklar, läkemedel, medicinsk utrustning och fordon.

Vad betyder avtalet för jordbruks- och livsmedelssektorn?

Tullarna har tagits bort eller kommer att tas bort för de flesta livsmedelsprodukter i handeln mellan EU och Sydkorea. Fryst griskött, kakor, choklad, sockerkonfektyr, cider och vodka är exempel på produkter som redan kan importeras tullfritt in till Sydkorea (under förutsättning att ursprungsreglerna uppfylls). Tullkvoter gäller bland annat för vassle, smör, ost, modifierad stärkelse och mjölkpulver. En del livsmedelsprodukter blir tullfria först 15 år efter att avtalet trädde ikraft år 2011. Vissa jordbruksprodukter, såsom ris, är undantagna från tullsänkningar under avtalet.

Behöver min produkt uppfylla särskilda krav för att kunna gynnas av lägre tull?

Ja. Tullnedsättningarna beviljas bara för de varor som uppfyller ursprungsreglerna i avtalet. Ursprungsregler och ursprungsintyg i EU–Sydkoreas frihandelsavtal

Vad innebär avtalet när det gäller tekniska regler?

Avtalet ökar möjligheterna för EU och Sydkorea att stärka sitt samarbete när det gäller tekniska föreskrifter, standarder, förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadskontroll. Avtalet innehåller också sektorsspecifika bilagor för sektorerna motorfordon, elektronik, läkemedel och medicintekniska produkter samt kemikalier. Bilagorna innehåller bland annat ökad anpassning till internationella standarder, transparens och icke-diskriminering för de olika sektorerna.

Vad innebär avtalet för den som vill sälja tjänster till Sydkorea?

Avtalet mellan EU och Sydkorea syftar till att skapa gemensamma och förutsägbara regler för tjänstehandel och investeringar. Avtalet garanterar att tjänsteföretag från Sverige och andra EU-länder har tillträde till den sydkoreanska marknaden och att de ska behandlas på samma sätt som sydkoreanska företag. Tjänstesektorer som täcks av avtalet är bland annat telekommunikationstjänster, konsulttjänster, bokföringstjänster, miljötjänster, sjötransport och distributionstjänster.

Innehåller avtalet regler om att sända personal eller göra affärsresor till Sydkorea?

Ja, huvudregeln är att företag från EU får ta med sig personal när de etablerar sig i Sydkorea. Det gäller affärsledare, kontraktsanställda, specialister, trainees och affärsresenärer. Sydkorea har dock gjort en del undantag, främst för trainees. Dessutom omfattas inte kontraktsanställda och egenföretagare av avtalet. Om du som företag tillfälligt vill sända personal till Sydkorea eller tillfälligt flytta personal från Sydkorea till Sverige ska du vända dig till de respektive ländernas migrationsmyndigheter. I Sverige kan du kontakta Migrationsverket.

Kan mitt företag lämna anbud i en offentlig upphandling i Sydkorea?

Svenska företag kan delta i upphandlingsprocesser hos offentliga enheter i Sydkorea om enheten täcks av avtalet och om upphandlingen ligger över ett visst tröskelvärde. Avtalet ger bland annat europeiska företag möjlighet att delta i upphandlingsförfaranden inom byggkoncessionsavtal och så kallade BOT-avtal (Build-Operate-Transfer) i Sydkorea. Sydkorea har skapat ett online-system för upphandling, Koneps, som enligt OECD täcker nästan två tredjedelar av all offentlig upphandling i Sydkorea.

Gör avtalet det lättare för företag ett etablera sig och investera i Sydkorea?

Avtalet bidrar till att skapa ett säkert och förutsägbart investeringsklimat mellan EU och Sydkorea, bland annat när det gäller villkoren för företag att etablera sig i Sydkorea. Sydkorea garanterar, med vissa undantag, att europeiska företag kan etablera sig inom de flesta tjänstesektorer, inom tillverkningsindustrin och inom gruvdrift.

Innehåller avtalet investeringsskydd?

Nej, avtalet innehåller inte investeringsskydd. Däremot finns det ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Sydkorea.

Gör avtalet något för att förenkla tull- och handelsprocedurerna?

Ja, avtalet förbinder EU och Sydkorea att anta och tillämpa förenklade och effektiva krav och förfaranden för tullar och andra handelsrelaterade frågor för att underlätta handeln mellan sig. Parterna ska bland annat sträva efter harmonisering i enlighet med internationella standarder av den dokumentation som behövs vid handel mellan länderna.

Säger avtalet något om immateriella rättigheter?

Ja, frihandelsavtalet innehåller ett kapitel som handlar om immateriella rättigheter vilket bygger på Trips-avtalet (avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter). Kapitlet behandlar skydd av immateriella rättigheter och verkställighet av skyddet. Avtalet har även förbättrat förutsättningarna för informationsutbyte och samarbete mellan EU och Sydkorea.

Behandlar avtalet hållbar utveckling?

Ja, avtalet innehåller ett kapitel om handel och hållbar utveckling samt en bilaga om samarbetsområden inom hållbar utveckling. I avtalet behandlas de handelsrelaterade aspekterna av arbets- och miljöfrågor. Bland annat bekräftar parterna sina åtaganden att tillämpa de arbetslivskonventioner från ILO (International Labor Organization) som de har ratificerat och att genomföra och följa de multilaterala miljöavtal som de är part till. Avtalet innehåller också samarbete inom biologisk mångfald, hållbart fiske och skogsbruk.

Säger avtalet något om djurskydd?

Ja, enligt frihandelsavtalet ska EU och Sydkorea utbyta information, kunskap och erfarenheter på djurskyddsområdet. Parterna ska också samarbeta vid utarbetandet av djurskyddsstandarder i internationella forum, framför allt när det gäller bedövning och slakt av djur.

Hur ser handelsflödena ut mellan Sverige och Sydkorea?

Ladda ner Kommerskollegiums senaste statistik över varuhandeln mellan Sverige och Sydkorea

Varför är det viktigt att bidra med synpunkter om avtalet med Sydkorea?

Ett frihandelsavtal löser inte omedelbart alla svårigheter eller problem i handeln, men skapar förutsättningar för en fortsatt dialog och för att hitta lösningar på problem som företag eller organisationer upplever. Om du har erfarenhet av handeln med Sydkorea och vill lämna synpunkter om problem, hinder eller förslag är du välkommen att kontakta oss på Kommerskollegium.  Vi har regelbunden kontakt med både Utrikesdepartementet och EU-kommissionen och har möjlighet att föra fram synpunkter som kan tas upp i de olika kommittéerna eller arbetsgrupperna under avtalet.