Kapitel 06: Tull och förenklade handelsprocedurer

Detta kapitel syftar till att effektivisera och förenkla EU:s och Kanadas tullförfaranden. Det ska uppnås genom ökad insyn, bland annat genom att offentliggöra tullbestämmelser och tillhandahålla information på nätet, förenklade administrativa processer och ett stärkt samarbete mellan EU och Kanada för att fortsätta arbeta tillsammans för att förenkla handelsprocedurer.

Dessutom ska förfaranden för undersökning, frigörande och kontroll förenklas och vara grundade på riskbedömningsprinciper, istället för att varje last som ankommer för införsel till en av parterna behöver genomgå en omfattande undersökning. EU och Kanada ska också förbättra säkerheten och förutsägbarheten vid tullkontroll och tullklassificering, bland annat genom pålitliga förhandsbesked om tullklassificeringar och en öppen och effektiv överklagandeprocess.