Kapitel 09: Gränsöverskridande handel med tjänster

Detta kapitel gör det lättare för individer och företag från EU att tillhandahålla tjänster till kanadensiska kunder, och vice versa. EU och Kanada åtar sig att garantera en rättvis och likvärdig tillgång till varandras tjänstemarknader. Kapitlet omfattar bland annat juridiska tjänster, redovisnings- och bokföringstjänster, transporttjänster, telekommunikationstjänster och tjänster relaterade till turism.

Ceta är det mest långtgående frihandelsavtal som både EU och Kanada slutit vad gäller tjänstehandel. För första gången någonsin i ett frihandelsavtal har de kanadensiska provinserna gjort åtaganden om öppenhet för europeiska företag på deras tjänstemarknader.

När EU förhandlar tjänstehandel med andra länder exkluderas alltid offentliga tjänster, det vill säga tjänster inom ramen för det offentliga skolväsendet och hälso- och sjukvårdssystemet. Det gäller även för Ceta. Ett undantag är tjänster såsom tandläkarkliniker och vårdcentraler. Här har Sverige i WTO sedan 1995, genom GATS-avtalet, bundit oss till att inte begränsa antalet utländska aktör