Kommerskollegiums behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter menas information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, postadress och e-postadress.

Varför samlar vi in personuppgifter?

All behandling av personuppgifter vid Kommerskollegium sker med stöd av lag eller annan författning, allmänintresset eller samtycke. För att vi ska kunna handlägga våra ärenden, sköta övriga uppdrag och sprida information behöver vi behandla personuppgifter.

När samlar vi in personuppgifter?

Kommerskollegium inhämtar personuppgifter från dig eller andra när:

 • du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som Kommerskollegium arrangerar
 • du söker ett jobb via vårt rekryteringssystem
 • du beställer våra publikationer
 • du anmäler dig till nyhetsbrev eller prenumererar på annan information
 • du medverkar i Kommerskollegiums inspelningar av bild eller ljud
 • du eller någon annan skickar in uppgifter (till exempel dokument, e-post, kontaktformulär, m.m.) där dina personuppgifter förekommer, och dessa blir allmänna handlingar och diarieförs.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Som myndighet arkiverar och bevarar Kommerskollegium samtliga allmänna handlingar även då de innehåller personuppgifter. Handlingar som inte är allmänna och som innehåller personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av nyheter på vår webbplats och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge du är prenumerant. När du avanmäler dig raderas dina personuppgifter från prenumerantlistan. Grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du har rätt att närsomhelst  återkalla ditt samtycke.

När lämnar vi ut personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att delas med personuppgiftsbiträden, andra myndigheter, branschorganisationer, företag, intresseorganisationer och ideella organisationer som en del av Kommerskollegiums handläggning och i beslut i den mån sekretess inte råder för uppgiften enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Under vissa omständigheter kan personuppgifter komma att lämnas ut till utländska myndigheter och organisationer både inom och utom EU.

Personuppgifter som ingår i allmänna handlingar tas om möjligt bort i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser. Övriga uppgifter tas bort när de inte längre behövs för sitt ändamål.

Kommerskollegium säljer inte personuppgifter som samlats in.

Måste jag lämna mina personuppgifter till Kommerskollegium?

Du är aldrig skyldig att lämna dina personuppgifter till Kommerskollegium. Däremot behöver myndigheten i vissa fall behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga ärenden och erbjuda sina tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av:

 • dina personuppgifter
 • ändamålen med behandlingen av dessa
 • eventuella mottagare av uppgifterna
 • när uppgifterna kommer att raderas hos oss
 • varifrån personuppgifterna samlats in.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke.

Du har inte rätt att ta del av personuppgifter som omfattas av sekretess som gäller gentemot dig.

Du har rätt att få personuppgifter raderade under vissa omständigheter. Vid en sådan begäran gör Kommerskollegium en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifter som rör dig begränsas, om du anser att personuppgifterna är felaktiga eller behandlas olagligt, under den tid det tar för Kommerskollegium att kontrollera personuppgifterna.

Vi behandlar inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande och så kallad profilering.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande och så kallad profilering förekommer inte vid Kommerskollegium.

Har du frågor?

Om du anser att Kommerskollegium felaktigt behandlar dina personuppgifter, kontakta oss eller lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Frågor om vår behandling av personuppgifter?

Kontakta vårt dataskyddsombud.

Magnus Andersson

Öppna eller stäng kontaktformuläret