Sanktioner mot Myanmar

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer i Myanmar, bland annat genom att frysa ett antal personers och organisationers pengar eller ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av de listade personerna och organisationerna.

En lista över de organisationer och personer som fått sina pengar eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 401/2013. 

EU Sanctions Map

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som är listade i förordning 401/2013.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är om pengarna eller de ekonomiska resurserna:

  • är nödvändiga för  grundläggande behov, såsom hyra eller amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
  • uteslutande ska användas till  rimliga arvoden för juridiska tjänster.
  • är nödvändiga för  extraordinära utgifter.
  • ska betalas in till eller från ett konto som tillhör en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som har immunitet enligt internationell rätt, och med villkor att betalningen ska användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Om det finns en skiljedom

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning på de här villkoren:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett avgörande genom skiljedom som meddelats före frysningen, eller för en dom eller ett beslut som meddelats i EU, eller motsvarande som är verkställbart i Sverige.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk mot organisationen med frysta tillgångar, där anspråket har säkrats genom utmätning eller betalningssäkring.
  • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som har fått sina pengar eller tillgångar frysta.
  • Ett undantag står inte i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Om det finns en fordran

Undantag från frysning kan göras om organisationen är skyldig att göra en betalning där fordran har uppkommit eller ett avtal ingåtts, före den dag då frysningen inträdde, på de villkor Kommerskollegium anser är lämpliga. Det krävs då att vi kan fastställa att:

  • pengarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning
  • betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Humanitära ändamål

Kommerskollegium får bevilja undantag från frysning om det är nödvändigt för humanitära ändamål, exempelvis för att lämna eller underlätta lämnande av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter och livsmedel, förflyttning av biståndsarbetare och därmed sammanhängande bistånd eller för evakuering från Myanmar/Burma.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas