Sanktioner för att förhindra spridning och användning av kemiska vapen

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer som är inblandade i användningen av kemiska vapen. Sanktionerna består i att de har fått sina tillgångar frysta. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

En förteckning över de organisationer och personer som fått sina penningmedel eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 2018/1542.

EU Sanctions Map

Frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 2018/1542.

Kommerskollegium beslutar om undantag från frysningar när det gäller organisationer (inte personer, se boxen längst ner). De grunder som kan vara aktuella är:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för grundläggande behov, såsom hyra eller amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska uteslutande användas till rimliga arvoden för juridiska tjänster.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för  extraordinära utgifter.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska betalas in till eller från ett konto som tillhör en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som har immunitet enligt internationell rätt, och med villkor att betalningen ska användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Om pengarna är föremål för ett skiljeavgörande

Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om följande villkor är uppfyllda:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljeavgörande.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk mot organisationen med frysta tillgångar.
  • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som är föremål för frysning.
  • Om ett undantag inte står i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Om det finns en fordran

Undantag från frysning kan göras om organisationen är skyldig att göra en betalning där fordran har uppkommit eller ett avtal ingåtts, före den dag då frysningen inträdde, på de villkor Kommerskollegium anser är lämpliga. Det krävs då att vi kan fastställa att:

  • pengarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning
  • betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas