די נאציאנאלע באורד פון האנדל (Kommerskollegium)

די נאציאנאלע באורד פון האנדל איז די שוועדישע אגענטור פון אויסלענדישע האנדל, די EU אינטערנעל מארקעט און האנדל פאליסי. אונזער הויפט פונקציע איז צו אויפטרייבן אינטערנאציאנאלע האנדל אין פארשידענע וועגן.

מיר ארבעטן צו דערגרייכן אומזיסטע און אפענע האנדל אונטער יושר'דיגע געזעצן אויפן EU אינטערנעל מארקעט. מיר שטעלן צו פארן רעגירונג דאקומענטן פאר באשלוס, שטודיעס און סטעיטמענטס, ווי אויך צו אנטיילנעמען אין אינטערנאציאנאלע זיצונגען און פארהאנדלונגען. אונזערע צילן זענען צוצוגעבן צו א גוט-פונקציאנירנדע אינטערנעל מארקעט, אן אויסערליכע EU האנדל פאליסי באזירט אויף אומזיסטע האנדל און א שטארקע, אפענע מולטי-לעטערל סיסטעם פון האנדל.

אונזערע צילן זענען צוצוגעבן צו:

● א גוט-פונקציאנירנדע אינטערנעל מארקעט
● אן אויסערליכע EU האנדל פאליסי באזירט אויף אומזיסטע האנדל
● א שטארקע, אפענע מולטי-לעטערל סיסטעם פון האנדל

מיר האבן אומגעפער 90 איינגעשטעלטע, און אונזער אפיס איז אין שטאקהאלם.

פאסט אדרעס

Kommerskollegium
Box 6803
11386 Stockholm

גאס אדרעס 

Drottninggatan 89

טעלעפאן: 08-6904800
פאקס: 08-306759
אימעיל: registrator@kommerskollegium.se
קארפארעיט רעגיסטראציע נומער: 202100-2007