Transportera och deklarera varor i handeln med Storbritannien

Reglerna har nu ändrats för handel i båda riktningarna. Frihandelsavtalet innebär att Storbritannien i tullhänseende kommer att behandlas som ett land utanför EU. Det ställs nu krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. Annan dokumentation kan också behövas beroende på produkt, exempelvis ursprungsförsäkran.

Avtalet innehåller bestämmelser som innebär att ingen tull tas ut under förutsättning att varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet och att detta kan styrkas. Läs om hur ditt företag uppfyller ursprungsregler här: Ursprungsregler i handeln med Storbritannien

Storbritannien är inte med i EU:s säkerhetszon vilket betyder att varor behöver föranmälas innan de ankommer eller lämnar EU. Föranmälan sker genom en summarisk införseldeklaration vid import och krav på att säkerhetsuppgifter lämnas vid export. Vid importen är det oftast transportören som ansvarar för att föranmäla godset. Vid export är det oftast exportören som anmäler godset.

Ömsesidigt erkännande av Authorised Economic Operator, AEO

Tillståndet Authorised Economic Operator (godkänd ekonomisk aktör) bygger på partnerskap mellan tullmyndigheter och ekonomiska operatörer. Fördelarna med tillståndet är bland annat att det är en mindre risk att varuflödet till och från unionen blir utsatt för kontroll och att ditt företag får ha önskemål om kontrollplats. Tillståndshanteringen blir också enklare då AEO-kriterier återfinns i flera andra tillstånd.

EU och Storbritannien har slutit avtal om ömsesidigt erkännande (MRA), vilket innebär att parterna erkänner den status som en aktör med AEO-tillstånd har. Det europeiska AEO-tillståndet bygger på kriterier som utvecklas inom Världstullsorganisationen (WCO) och liknande tillstånd finns i flera länder runt om i världen.

I avtalet mellan EU och Storbritannien har man kommit överens om att erkänna varandras AEO-program och företagens status som AEO. Ett AEO-företag i ett land kan då få liknande fördelar från tullmyndigheten i ett partnerland. Företag som har AEO-status kan exempelvis automatiskt få en lägre risknivå i partnerlandet.

Avtalet specificerar inte exakt vad det ömsesidiga erkännandet kommer innebära för konkreta förenklingar för företagen. Men arbetet kommer fortsätta framöver. Det ömsesidiga erkännandet kan leda till lägre kostnader och förenklade procedurer i handeln med Storbritannien.

Du ansöker om AEO-tillståndet hos Tullverket.
AEO-tillstånd hos Tullverket

Roll-on/roll-off trafiken

Roll-on/roll-off (“ro-ro”) trafiken innebär att sjötransporten sker med fordon som kör för egen maskin (lastbilar, långtradare, truckar och dylikt). Med tanke på den stora volymen av sjööverfarter och, särskilt den stora volymen ro-ro-trafik mellan EU och Storbritannien är parterna överens om att samarbeta för att underlätta sådan trafik. Det skulle kunna vara innovativa tekniska lösningar för att lösa tullproceduren kring ro-ro trafiken.

EU-regler gäller direkt men brittiska regler införs gradvis

För brittiska varor som importeras till EU gäller i vissa fall EU:s tulltaxa redan nu liksom reglerna i övrigt. Storbritannien inför sina tullar och nya regler gradvis:

  • Januari 2021. För import av kläder och elektronik till Storbritannien är vissa tullkrav nu införda. Det handlar till exempel om krav på att föra register över importerade varor och om att fylla i en tulldeklaration inom sex månader efter importen. Tullar kommer behöva betalas för all import som inte uppfyller ursprungsreglerna men själva betalningen kan skjutas upp till deklarationen gjorts. Gränskontroller kommer att göras på varor som alkohol och tobak samt på en del levande djur och växter.
  • April 2021. Hälsointyg eller sundhetscertifikat kommer att krävas på alla animaliska produkter, till exempel kött, mat för husdjur, honung, mjölk och äggprodukter. Detsamma gäller växtprodukter. Förhandsbesked blir obligatoriskt.
  • Juli 2021. Företag som handlar med Storbritannien behöver göra tulldeklarationen direkt vid importen och samtidigt betala relevanta avgifter. Detta gäller alla varor. Fullständiga säkerhetsdeklarationer kommer att krävas, för sanitära och fytosanitära handelsvaror kommer de att kontrolleras ytterligare, kontroll av djur och växter kommer nu att ske vid brittiska gränskontrollstationer.