Centrala organisationer i handelspolitiken

WTO och OECD är två centrala internationella organisationer i den handelspolitiska världen. Det finns dock många organisationer som jobbar med handelspolitik på olika sätt. Här är några.

WTO

I Världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organization) förhandlar medlemsländerna om gemensamma handelsavtal och regelverk som gäller för alla dess medlemmar. Undantaget är de så kallade plurilaterala handelsavtalen.

WTO har också en egen mekanism för att försöka lösa de tvister som kan uppstå mellan medlemmar. I WTO är det EU-kommissionen som för EU-ländernas talan.

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), är en organisation där medlemmarnas regeringar arbetar tillsammans för att utbyta erfarenheter och söka lösningar på problem som handlar om hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling, högre levnadsstandard och världshandel.

I OECD sker inga förhandlingar och Sverige har möjlighet att delta på egen hand, även om medlemsländerna samordnar sig till viss del.

Kommerskollegium är aktivt inom olika delar av OECD:s arbete som rör handelspolitik. Merparten av de handelsrelaterade frågorna behandlas i handelskommittén och dess arbetsgrupp. Arbetet är fokuserat på internationell handel och aktuella handelspolitiska frågor såsom tjänster, investeringar, immaterialrätt och icke-tariffära handelshinder. Handelsfrågor tas även upp i andra kommittéer inom OECD med fokus på exportkrediter, miljö och jordbruk.

FN-organ

Unctad

Unctad (United Nations Conference for Trade and Development) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som är en del av FN-sekretariatet. Handel, investeringar och utveckling är organisationens huvudsakliga arbetsområden och verksamheten har som mål att förbättra utvecklingsländers möjligheter att delta i den globala ekonomin så att allas välstånd kan förbättras. Unctad hjälper till med analyser, dialog och tekniskt bistånd i en rad olika frågor som rör handel och utveckling.

Unece

Unece (United Nations Economic Commission for Europe). Organisationens syfte är att stärka integrationen i Europa genom att skapa konventioner, normer och standarder. Unece gör också analyser samt ger råd och stöd till regeringar.

UN/Cefact

UN/Cefact (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Commerce) är en undergrupp till Unece och arbetar med att utveckla verktyg inom handelsprocedurområdet. Arbetet bedrivs i projektgrupper med representanter från mellanstatliga organisationer, enskilda länders myndigheter och från näringslivet.