Myndigheters och kommuners tillämpning av EU-rätten

Myndigheter och kommuner har en viktig roll i att få den fria rörligheten på EU:s inre marknad att fungera. Kommerskollegium informerar om de förpliktelser som följer av regelverket som styr den inre marknaden. Vi ger också stöd till myndigheter och kommuner i tillämpningen av EU-rätten om fri rörlighet. Här får du reda på vilket stöd din myndighet eller kommun kan få av oss.

Kommerskollegium stöder myndigheter och kommuner i deras EU-rättsliga bedömningar. Det kan vara vid beslut om nya eller ändrade regler, eller tillämpning av regelverket i myndighetsutövningen. Kommerskollegium är i Sverige ansvarig myndighet för flera horisontella EU-rättsakter som ska underlätta för den fria rörligheten. Det gäller tjänste- och varuhandel, e-handel och arbetstagares rättigheter. På de här områdena utgör Kommerskollegium ett särskilt stöd för berörda myndigheter.

Vi är en länk mellan svenska myndigheter och EU-kommissionen, till exempel när det gäller anmälningar av tekniska regler, krav på tjänsteverksamhet, eller när en myndighet behöver stoppa försäljningen av en vara. Vi hjälper också myndigheter att registrera sig i informationssystemet för den inre marknaden (IMI) så att de kan kommunicera med andra myndigheter i EU inom ramen för särskilda rättsakter.
IMI - ett system för myndigheters samarbete inom EU

Få stöd i de EU-rättsliga avvägningarna

Vill du ta reda på om din myndighets förslag eller åtgärd är i linje med EU-rätten? Få svar genom att göra Kommerskollegiums EU-rättstest: Är åtgärden förenlig med EU-rätten?

Vi har tagit fram flera guider till stöd för hur myndigheter och kommuner ska förhålla sig till EU-rätten. Inremarknadsguide för myndigheter och Inremarknadsguide för kommuner är två övergripande guider som kortfattat informerar om grundläggande rättsprinciper, rättspraxis samt viktigare bestämmelser i EU-fördraget. Guiderna tar upp Sveriges skyldigheter samt myndigheternas och kommunernas ansvar. Vi har också guider som mer specifikt erbjuder vägledning på varu- och tjänsteområdet. 
Våra samlade guider för myndigheter och kommuner

Myndigheter och kommuner kan få hjälp med EU-rättsliga frågor från Kommerskollegium. Ring 08-690 49 80, eller e-posta euhelpdesk@kommerskollegium.se.

Anmäl nya regler och föreskrifter

När ett EU-land planerar att införa nya nationella krav på en produkt (tekniska föreskrifter), tjänsteverksamhet eller datalokalisering måste medlemslandet skicka förslaget på remiss inom EU.

När en myndighet eller kommun vill förbjuda en vara som det saknas gemensamma regler för inom EU, ska EU:s förordning om ömsesidigt erkännande tillämpas. Alla sådana beslut ska anmälas till Kommerskollegium. 
Så använder du EU:s förordning om ömsesidigt erkännande

Få hjälp med EU-rättsliga frågor

Vi är experter på EU-rätten och den fria rörligheten. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor.

EU-helpdesk

Telefon: 08-690 49 80

Öppna eller stäng kontaktformuläret