Sanktioner mot Nordkorea

EU har infört omfattande sanktioner mot Nordkorea med ett stort antal åtgärder, som flera myndigheter ansvarar för. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. På den här sidan kan du läsa om de sanktioner som Kommerskollegium hanterar, vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s hemsida EU Sanctions Map finner du information om sanktioner mot Nordkorea, den senaste informationen om sanktionerna och om rättsakterna som reglerar åtgärderna. Alla rättsakter och resolutioner som denna sida hänvisar till finns samlade på EU Sanctions Map.

EU Sanctions Map

Flygbränsle till Nordkorea

Det är förbjudet att till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera flygbränsle enligt förteckningen i bilaga III eller att till Nordkorea transportera flygbränsle ombord på fartyg eller luftfartyg som för medlemsstaternas flagg, oavsett om flygbränslet har sitt ursprung i medlemsstaterna eller inte.

Kommerskollegium kan besluta om undantag från förbudet under förutsättning att flygbränslet ska användas för grundläggande humanitära behov och om det kan övervakas att leverans och användning görs på avsett sätt.

Varor till eller från Nordkorea avsedda för väpnade styrkor

Det är förbjudet att överföra alla varor om exportören vet eller har rimliga skäl att anta att varorna är avsedda för Nordkoreas eller andra länders väpnade styrkor. Det är dock tillåtet att överföra livsmedel och mediciner till eller från Nordkorea.

Kommerskollegium kan tillåta överföring av en vara till eller från Nordkorea om varan inte direkt är avsedd för Nordkoreas väpnade styrkor.

Kommerskollegium får också tillåta överföring av sådana varor till eller från Nordkorea om FN har fastställt att en viss leverans, försäljning eller överföring inte strider mot målen för FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016). 

Kommerskollegium får även tillåta en överföring av sådana varor till eller från Nordkorea om verksamheten endast bedrivs för humanitära ändamål eller i försörjningssyfte.

Lyxvaror till eller från Nordkorea

Det är förbjudet att direkt eller indirekt överföra vissa lyxvaror till eller från Nordkorea. Vilka dessa varor är framgår av bilaga VIII till förordning 2017/1509. 

Kommerskollegium får tillåta en överföring av lyxvaror under förutsättning att de är avsedda för humanitära ändamål.

Statyer från Nordkorea

Det är förbjudet att direkt eller indirekt överföra vissa statyer från Nordkorea. Vilka statyer som avses framgår av bilaga X till förordning 2017/1509.

Kommerskollegium får tillåta överföring av sådana statyer från Nordkorea, under förutsättning att Sverige har fått ett förhandsgodkännande av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté efter en bedömning i det enskilda fallet.

Helikoptrar och fartyg till Nordkorea

Det är förbjudet att direkt eller indirekt överföra vissa helikoptrar och fartyg till Nordkorea. Vilka typer av helikoptrar och fartyg som avses framgår av bilaga XI till förordning 2017/1509. 

Kommerskollegium får tillåta en sådan överföring, under förutsättning att Sverige har fått ett förhandsgodkännande av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté efter en bedömning i det enskilda fallet.

Vissa petroleumprodukter till Nordkorea

Det är förbjudet att direkt eller indirekt överföra vissa raffinerade petroleumprodukter till Nordkorea. Vilka dessa petroleumprodukter är framgår av bilagorna XIII, XV, XVI och XVII i förordning 2017/1509.

Kommerskollegium får ge tillstånd till överföring av raffinerade petroleumprodukter enbart för humanitära ändamål, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

 • Överföringen får inte involvera personer eller enheter som har samröre med Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik eller ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner, inbegripet de personer, enheter och organ som förtecknas i EU-förordning 2019/.
 • Överföringen får inte skapa intäkter för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik eller ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner.
 • 90 procent av den sammantagna årliga fastställda gränsen för Nordkoreas import av petroleumprodukter får inte ha uppnåtts.

Viss råolja till Nordkorea

Det är förbjudet att direkt eller indirekt överföra råolja till Nordkorea. Vilken råolja som avses framgår av bilaga XIe till förordning 2017/1509.

Kommerskollegium får ge tillstånd till överföring av sådan råolja under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

 • Överföringen är uteslutande för humanitära ändamål.
 • Sverige ska ha fått ett förhandsgodkännande av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté efter en bedömning i det enskilda fallet.

Vissa textilier från Nordkorea

Det är förbjudet att direkt eller indirekt importera vissa textilier från Nordkorea. Vilka textilier som avses framgår av bilaga XIf till förordning 2017/1509.

Kommerskollegium får tillåta överföring av sådana textilier, under förutsättning att Sverige har fått ett förhandsgodkännande av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté efter en bedömning i det enskilda fallet.

Industrimaskiner, transportfordon samt järn, stål och andra metaller till Nordkorea

Det är förbjudet att direkt eller indirekt överföra vissa industrimaskiner, vissa transportfordon samt järn, stål och vissa andra metaller till Nordkorea. Vilka dessa varor är framgår av del A i bilaga XII till förordning 2017/1509.

Kommerskollegium kan ge tillstånd för överföring av reservdelar till Nordkorea som behövs för att upprätthålla en säker drift av vissa modeller av Nordkoreas kommersiella civila passagerarflygplan. Vilka modeller av civila passagerarplan som avses framgår av del B i bilaga XIl till förordning 2017/1509.

Delägarskap i och förvärv av organisationer i Nordkorea

Det är förbjudet att bilda, upprätthålla eller driva ett samriskföretag eller ett kooperativ tillsammans med organisationer eller personer i Nordkorea eller organisationer eller personer som kontrolleras av dessa eller företräder dessa. Det är också förbjudet att förvärva, upprätthålla eller utöka ett ägarintresse, i en organisation i Nordkorea eller en organisation som har tillgångar eller verksamhet i Nordkorea.

Befintliga samriskföretag eller kooperativa enheter ska ha avslutats senast den 9 januari 2018, eller inom 120 dagar efter det att FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté har avslagit en begäran om godkännande.

Kommerskollegium kan tillåta:

 • sådana verksamheter, särskilt verksamheter som rör samriskföretag eller kooperativa enheter som är icke-kommersiella, infrastrukturprojekt för samhällstjänster som inte genererar vinst, under förutsättning att Sverige har fått ett förhandsgodkännande av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté efter en bedömning i det enskilda fallet
 • sådana verksamheter under förutsättning att de inte rör samriskföretag eller kooperativa enheter, och under förutsättning att dessa verksamheter uteslutande är för humanitära ändamål, och inte är inom sektorerna för gruvdrift, raffinering, kemisk industri, metallurgi och metallbearbetning, rymdfartsindustri eller konventionell vapenrelaterad industri
 • fortsatt drift av befintliga samriskföretag eller kooperativ, under förutsättning att Sverige har fått ett förhandsgodkännande av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté efter en bedömning i det enskilda fallet.

Vissa tjänster till kemisk industri, gruvdrift, raffineringsindustri och vissa datatjänster

Det är förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla vissa tjänster med anknytning till gruvdrift eller vissa tjänster med anknytning till tillverkning inom kemisk industri, gruvdrift och raffineringsindustri, till personer eller organisationer i Nordkorea eller för användning i Nordkorea.

Det är också förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla vissa datatjänster, till organisationer eller personer i Nordkorea, eller för användning i Nordkorea.

Vilka dessa tjänster är framgår av del A och del B i bilaga XII till förordning 2017/1509.

Kommerskollegium kan tillåta tillhandahållande av den här typen av tjänster om de uteslutande är avsedda för utvecklingsändamål som direkt gäller civilbefolkningens behov eller främjandet av kärnvapennedrustning.

Vissa penningmedel till eller från Nordkorea

Det är förbjudet att överföra penningmedel och även att frisläppa medel, till och från Nordkorea. Det är också förbjudet för kredit- och finansinstitut att inleda, eller att fortsätta att delta i, transaktioner med

 • kredit- och finansinstitut med säte i Nordkorea
 • filialer eller dotterbolag till kredit- och finansinstitut med säte i Nordkorea
 • kredit- och finansinstitut som inte har säte i Nordkorea som kontrolleras av personer, enheter eller organ med hemvist i Nordkorea.

Förbuden gäller inte transaktioner, under förutsättning att dessa innefattar en överföring av tillgångar som motsvarar eller understiger 15 000 euro eller motsvarande och avser:

 • livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller som är avsedda för jordbruksändamål eller humanitära ändamål
 • verkställande av undantag enligt förordning 2017/1509
 • samband med ett specifikt handelsavtal som inte är förbjudet enligt förordning 2017/1509
 • genomförandet av projekt som finansieras av EU eller dess medlemsstater för utvecklingsändamål och som direkt avser civilbefolkningens behov eller främjande av kärnvapennedrustning
 • diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som har immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana transaktioner är avsedda att användas för officiella ändamål vid den diplomatiska eller konsulära beskickningen eller den internationella organisationen.

Kommerskollegium kan ge förhandstillstånd för sådana transaktioner med ett värde som överstiger 15 000 euro om transaktionen inte bidrar till verksamhet som är förbjuden enligt förordning 2019/1509.

Förbuden ska inte omfatta transaktioner som gäller personliga penningförsändelser, under förutsättning att de innefattar en överföring av tillgångar som motsvarar eller understiger 5 000 euro eller motsvarande.

Kommerskollegium kan meddela förhandstillstånd för sådana transaktioner med ett värde som överstiger 5 000 euro eller motsvarande om transaktionen inte bidrar till verksamhet som är förbjuden enligt förordning 2019/1509.

Kraven på förhandstillstånd gäller oavsett om överföringen av penningmedel utförs vid ett enda tillfälle eller vid flera tillfällen som verkar ha samband.

Vissa finansiella tjänster och verksamheter

Det är förbjudet för kredit- och finansinstitut att:

 • upprätta en korrespondentbankförbindelse med ett kredit- eller med vissa finansinstitut som finns i Nordkorea eller som på olika sätt kontrolleras av organisationer eller personer i Nordkorea eller representerar organisationer eller personer i Nordkorea (se under föregående rubrik)
 • bilda ett samriskföretag med eller förvärva ett ägarintresse i ett kredit- eller finansinstitut som avses ovan och under föregående rubrik.

Kommerskollegium får besluta om att tillåta transaktioner enligt ovan om transaktionerna har godkänts i förväg av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté.

Exportkrediter och finansiellt stöd till handel med Nordkorea

Det är förbjudet att tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd till handel med Nordkorea, inbegripet exportkrediter, garantier eller försäkringar, till organisationer eller personer som är delaktiga i sådan handel.

Kommerskollegium kan tillåta finansiellt stöd till handel med Nordkorea, under förutsättning att Sverige har fått ett förhandsgodkännande av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté efter en bedömning i det enskilda fallet.

Försäkrings- eller återförsäkringstjänster till vissa fartyg

Det är förbjudet att tillhandahålla försäkrings- eller återförsäkringstjänster till fartyg som ägs, kontrolleras eller drivs av Nordkorea och vissa andra fartyg. Vilka fartyg som berörs framgår av bilaga XVIII till förordning 2019/1509.

Kommerskollegium kan besluta om att tillåta sådana försäkrings- eller återförsäkringstjänster, under förutsättning att FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté på förhand och efter en bedömning i det enskilda fallet har fastställt att fartyget bedriver verksamhet som uteslutande har ett försörjnings- eller humanitärt syfte.

Bistånd och katastrofhjälp i Nordkorea

Internationella och icke-statliga organisationer kan undantas från sanktioner för verksamhet som består av bistånd och katastrofhjälp i Nordkorea till förmån för Nordkoreas civilbefolkning, eller för något annat syfte som överensstämmer med målen för resolutionerna ovan.

Undantag får bara beslutas av Kommerskollegium efter att FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté har fastställt, efter en bedömning i det enskilda fallet, att ett undantag är nödvändigt för att underlätta arbetet.

Beskickningar, konsulat och vissa internationella organisationer i Nordkorea

Kommerskollegium kan besluta om tillstånd till all verksamhet som är nödvändig för att diplomatiska beskickningar och konsulat i Nordkorea, och internationella organisationer som har immunitet i enlighet med internationell rätt, ska kunna fungera i Nordkorea.

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Vi svarar på dina frågor vardagar måndag–torsdag kl. 13–15.

Gruppen som arbetar med sanktioner

Telefon: 08-690 49 20

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas