Kapitel 03: Handelspolitiska skyddsåtgärder

I detta kapitel bekräftar EU och Kanada sina rättigheter och åtaganden enligt WTO:s bestämmelser när det gäller handelspolitiska skyddsåtgärder. Kapitlet omfattar bestämmelser om användandet av antidumpnings- och utjämningsåtgärder samt allmänna skyddsåtgärder. Bestämmelserna innebär att en part kan motverka de skadliga effekterna av illojala handelsmetoder på den inhemska industrin, till exempel om en exportör i det andra landet säljer sina varor till dumpade priser på importlandets marknad eller subventionerar produktion av dessa varor.

Kapitlet innehåller också bestämmelser om transparens och om hur och vilken information som ska lämnas när en part inleder en skyddsåtgärdsundersökning eller tillämpar antidumpnings- och utjämningsåtgärder.