Handelsavtalet mellan Sydkorea och EU – åtaganden om tekniska regler

För att få sälja produkter till en marknad, i detta fall Sydkorea, måste produkterna uppfylla särskilda krav, så kallade produktregler. Tekniska föreskrifter, standarder, förfaranden för bedömning av överensstämmelse och liknande krav kan i vissa fall bli en belastning för exportörer. WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) och dess regler och principer utgör grunden för kapitlet om tekniska handelshinder i frihandelsavtal.

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea innehåller allmänna åtaganden om tekniska handelshinder, bland annat genom samarbete om standarder och regleringsfrågor, transparens och märkning och etikettering som går utöver WTO-avtalet.

Avtalet reglerar specifikt sektorerna elektronik, läkemedel och medicintekniska produkter, motorfordon och kemikalier och innebär ökad anpassning till internationella standarder, transparens och icke-diskriminering för de olika sektorerna. Du kan läsa mer om bilagorna nedan.

Om du som företag stöter på regler eller krav som upplevs som onödiga,  överdrivna eller mycket kostsamma och tidskrävande är ni välkomna att kontakta oss. För att samarbetet om tekniska regler mellan EU och Sydkorea ska resultera i förenklingar för företag är det viktigt för oss att få information och exempel från företag. Hör gärna av er till oss på Kommerskollegium om ni har synpunkter eller förslag.

Elektrisk och elektronisk utrustning

Bilaga 2-B (pdf) om elektronik understryker vikten av internationella standarder för att minimera skillnaderna i krav och listar relevanta internationella standardiseringsorgan för sektorn. Bilagan omfattar standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som rör säkerheten och den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC) för elektrisk och elektronisk utrustning.

Mer specifikt vilka produkter det gäller definieras i artikel 1.2 och i tillägg 2-B-1 till bilagan. Där anges att produkter som faller inom ramen för viss lagstiftning i EU respektive Sydkorea omfattas av bilagan.

Genom avtalet mellan EU och Sydkorea avskaffas kravet på tredjepartscertifiering för de flesta elektriska och elektroniska produkter som omfattas av bilagan om elektronik. En tredjepartscertifiering innebär att en tredje part verifierar att en produkt eller tjänst uppfyller kriterierna för certifiering. Istället infördes genom avtalet en möjlighet att använda en så kallad leverantörsförsäkran om överensstämmelse för att visa överensstämmelse med tillämpliga sydkoreanska krav på EMC och elsäkerhet. Om leverantörsförsäkran måste åtföljas av en eller flera provningsrapporter kan de upprättas av ett provningslaboratorium i EU. Se lista på de organ som anmälts av länder inom EU för att prova produkter som ska exporteras till Sydkorea.

När det gäller elsäkerhet har Sydkorea fortsatt möjlighet att begära tredjepartscertifiering för 53 produkter som finns listade i tillägg 2-B-3. Andra certifieringsförfaranden, till exempel om specifik absorptionshastighet (SAR), telekommunikationsstandarder eller energieffektivitet omfattas inte av frihandelsavtalet och produkterna måste därför testas enligt sydkoreansk lag.

På sidorna 9 och 10 i Europeiska kommissionens informationsblad om avtalet finns en översikt över de förfaranden som ska följas för att exportera elektrisk och elektronisk utrustning. Mer detaljerad information finns även i Europeiska kommissionens handbok för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och elsäkerhet.

KC-märkning

KC-märkning (Korea Certification) krävs för försäljning av elektroniska produkter, konsumentprodukter och barnprodukter i Sydkorea. KC-märkningen ett obligatoriskt certifieringssystem som säkerställer att endast produkter som är certifierade av accepterade certifieringsorgan kan komma in på den koreanska marknaden. Huvudregeln är att märket ska vara synligt på produkten såväl som på produktförpackningen och får inte falla av.

Läkemedel och medicintekniska produkter

Bilaga 2-D (pdf) i avtalet mellan EU och Sydkorea handlar om regler kring läkemedel och medicintekniska produkter. Frihandelsavtalet fastställer en gemensam definition av läkemedel och medicintekniska produkter i EU och Sydkorea och har som mål att ge internationella standarder och metoder större betydelse när lagstiftning utformas.

Bilagan syftar till att öka transparensen i Sydkoreas regelverk om läkemedel och medicintekniska produkter, särskilt reglerna för prissättning och ersättning. Precis som i många EU-medlemsländer är det hälso- och sjukvårdsmyndigheterna som fastställer läkemedelspriserna i Sydkorea.

Genom avtalet har EU och Sydkorea bestämt att regler ska ges ut eller göras tillgängliga i ett tidigt skede så att det finns möjlighet för berörda parter att sätta sig in i dem. Så långt det är möjligt ska EU och Sydkorea dessutom ge rimliga möjligheter för intressenter att inkomma med synpunkter, skriftligen besvara frågor som tas upp i synpunkterna och ha ett rimligt intervall mellan offentliggörande och ikraftträdande.

När det gäller prissättning och ersättning fastställer avtalet att EU och Sydkorea ska se till att förfaranden, bestämmelser, kriterier och tillämpningsriktlinjer är rättvisa, tydliga, skäliga och icke-diskriminerande. Kriterierna för beslut ska vara objektiva och tydliga, alla bestämmelser ska offentliggöras och beslut måste vara väl motiverade.

En arbetsgrupp för läkemedel och medicintekniska produkter har skapats för att stärka det bilaterala regulativa samarbetet mellan EU och Sydkorea på området.

Motorfordon och delar

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea innehåller en sektorspecifik bilaga om motorfordon och delar, bilaga 2-C (pdf). Skillnader i regelverk mellan EU och Sydkorea var ofta hinder för fordonsexportörer vid tidpunkten för förhandlingarna. Därför fastställer bilagan att EU och Sydkorea ska erkänna UNECE som relevant internationellt standardiseringsorgan för de produkter som omfattas av bilagan. För de viktigaste säkerhetsstandarderna anses UNECE-föreskrifterna motsvara sydkoreanska standarder. Tabell 1 i bilaga 2-C-3 anger vilka standarder som är berörda.

Genom avtalet skapades också en arbetsgrupp för motorfordon och delar. Arbetsgruppen ansvarar för att bilagan genomförs effektivt och gruppen kan diskutera och behandla frågor som rör bilagan.

Kemikalier

I bilaga 2-E (pdf) om kemikalier erkänner EU och Sydkorea vikten av att säkerställa transparens när det gäller lagar, andra författningar och andra åtgärder inom kemikalieområdet. Dessutom betonas betydelsen av att garantera transparens och korrekt hantering vid reglering och genomförande av deras ordningar för kemikaliehantering. EU och Sydkorea erkänner också vikten av samarbete i fråga om god laboratoriesed och prövningsriktlinjer. En arbetsgrupp för kemikalier inrättades i syfte att främja samarbetet inom de områden som omfattas av bilagan.