Tullbefrielser och tullkvoter för insatsvaror – tullsuspension

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från den tull som annars ska betalas för varorna. Undantaget kan gälla för en obegränsad kvantitet (tullbefrielse) eller för en begränsad kvantitet (tullkvot).

Tullbefrielser och tullkvoter innebär att gällande importtull för en vara enligt EU:s tulltaxa upphävs. Import från alla länder till EU och Turkiet kan då ske antingen utan tull eller till en lägre tull än den normala. När det gäller tullkvoter gäller förmånen för en viss importvolym.

Syftet med tullbefrielserna och tullkvoterna är att göra det möjligt för företagare som har sin tillverkning inom EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom unionen eller Turkiet.

Tullbefrielser eller tullkvoter kan beviljas om det saknas identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter inom EU och Turkiet, eller om varorna inte tillverkas i tillräckliga mängder. Den outtagna tullen för varan måste beräknas uppgå till 15 000 euro eller mer per år. Varan får inte omfattas av ett ensamrättsavtal. Åtgärderna gäller under en viss tidsperiod och ses regelbundet över.

Företag avgör själva för vilka varor de behöver denna tullförmån. Behov kan uppstå då vissa varor inte längre finns att tillgå inom EU eller Turkiet eller då nuvarande förutsättningar för konkurrens ändras. Företag i Sverige vänder sig till Kommerskollegium för att ansöka om tullbefrielser eller tullkvot.

För vilka varor kan tullsuspension beviljas?

Tullbefrielser och tullkvoter beviljas främst för olika råvaror, halvfabrikat och komponenter för industrin som inte finns tillgängliga i tillräckliga mängder, eller inte tillverkas alls, inom EU eller Turkiet. Åtgärderna kan även vara aktuella för investeringsvaror som till exempel maskiner. I princip beviljas inte åtgärderna för färdiga varor, särskilt inte varor som är redo för försäljning till slutkonsumenter. Den främsta förutsättningen för att åtgärderna ska beviljas är att det saknas tillverkning inom EU och Turkiet av samma eller liknande vara. Om det finns en liten tillverkning som inte täcker behovet kan en tullkvot eventuellt bli aktuell.

Hur beslutas tullsuspensioner och vilken roll har Kommerskollegium?

Ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter tas emot under två ansökningsperioder varje år och träder antingen i kraft den 1 januari eller den 1 juli.

Ansökningarna ska lämnas till ansvarig myndighet i respektive medlemsstat eller Turkiet som bedömer om ansökningarna är godtagbara. I Sverige är Kommerskollegium ansvarig myndighet och tar därmed emot ansökningar från företag i Sverige.

Ansökningar som bedöms vara godtagbara lämnas vidare till Europeiska kommissionen där de diskuteras i arbetsgruppen för tullfrågor av ekonomisk natur. I arbetsgruppen deltar Kommerskollegium tillsammans med representanter från övriga medlemsstater och Turkiet. Först efter denna diskussion och en bedömning av de ekonomiska skäl som ligger till grund för ansökan lägger Europeiska kommissionen fram förslag till Europeiska unionens råd som beslutar om tullbefrielserna och tullkvoterna ska beviljas eller inte. En förteckning över de varor som omfattas av tullförmånen antas genom en förordning som uppdateras två gånger per år.

Fakta: Insatsvaror

En insatsvara är en vara som används i tillverkning av andra varor. Insatsvaror kan vara råvaror, halvfabrikat eller färdiga komponenter. Insatsvarorna kan vara både jordbruksvaror och industrivaror, men inte färdiga konsumtionsvaror.

Företag i Sverige, och i de flesta andra länder i EU, är beroende av importerade insatsvaror. EU:s ambition är att underlätta tillgången till insatsvaror för att främja EU-företagens konkurrenskraft.

EU har därför olika system som företagen kan använda sig av för att importerade insatsvaror ska omfattas av lägre tullar eller inga tullar alls. Det är företagen själva som ansöker om vilka varor de har behov av att importera mot en lägre tull.

De olika systemen kallas aktiv eller passiv förädling och tullsuspensioner och tullkvoter. Vilket system företaget ska använda sig av beror på vad som ska hända med de färdigproducerade varorna, om de ska exporteras till ett land utanför EU eller om de förväntas användas inom unionen.