Detta innehåller frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien

Det handels- och samarbetsavtal som EU och Storbritannien enades om i slutet på 2020 kommer ligga till grund för den nya handelsrelationen mellan Storbritannien och EU. Här får du en kortfattad beskrivning av avtalets olika delar.

Industrivaror

Inga industrivaror beläggs med tullar och kvoter så länge varorna uppfyller avtalets ursprungskriterier.

Jordbruksvaror

Jordbruksvaror kommer inte heller beläggas med tullar och kvoter, så länge varorna uppfyller avtalets ursprungskriterier.

Tullprocedurer

När Storbritannien lämnade EU:s inre marknad ersattes den fria rörligheten med tullformaliteter vid gränsen för samtliga varor. Storbritannien och EU har dock enats om förenklade handelsprocedurer. Avtalet liknar här de avtal som EU har med Kanada och Japan. Det handlar bland annat om att parterna erkänner varandras certifieringar av godkända ekonomiska aktörer, Authorised Economic Operator, AEO. Parterna är också överens om att samarbeta för att underlätta roll-on-roll-off-trafik och andra alternativa trafiksätt.

Ursprungsregler

Avtalets ursprungsregler ligger i linje med EU:s andra frihandelsavtal. De generella villkoren tillåter full bilateral kumulation och toleransregeln för jordbruk- och livsmedelsprodukter är 15 %. De produktspecifika reglerna liknar dem som finns i andra EU-avtal, förutom ursprungsreglerna för elfordon och batterier som innehåller övergångsperioder och översynsklausuler.

Tekniska regler

Tilläggsetikettering för produktkrav får ske i tullager eller i särskilda lokaler, märkning behöver inte ske i ursprungslandet. Föreskrifter och procedurer för bedömning av överensstämmelse ska om möjligt vara baserade på internationella standarder från samma organisationer. När nya tekniska föreskrifter ska tas fram måste parterna genomföra konsekvensutredningar och offentliga samråd där intresserade från den andra parten får komma in med med yttranden.

Inom områdena motorfordon, ekologisk produktion och vin ska båda parterna utgå från samma standarder och ömsesidigt erkänna flertalet av varandras godkännanden och certifikat. EU och Storbritannien ska också godta varandras dokument om att god tillverkningssed har följts för läkemedel. Parterna ska använda samma standard för klassificering och märkning av kemikalier.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

Bestämmelserna är baserade på WTO:s hälsoskyddsregler, regelverket om sanitära och fytosanitära åtgärder. EU och Storbritanniens avtal går dock något längre i syfte att förebygga hinder och krångliga procedurer i handeln. Exempelvis har Storbritannien och EU åtagit sig att acceptera varandras kontroller av exporterande anläggningar (utan att göra egna extra kontroller).

Båda parter bibehåller rätten att besluta om egna hälsoskyddsregler och avtalet saknar en mekanism för erkännande av likvärdiga regler. Det innebär att företag i Storbritannien måste följa EU:s lagstiftning för säkra livsmedel vid export till EU och vice versa.

EU och Storbritannien har däremot enats om att inleda samarbeten för att främja hållbara livsmedelssystem och djurvälfärd samt för att bekämpa antibiotikaresistens.

Immaterialrätt

Bestämmelserna i avtalet kompletterar och specificerar WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter (Trips) och andra internationella immaterialrättskonventioner som EU och Storbritannien är parter till. Vissa bestämmelser hämtar inslag från regler på EU:s inre marknad. Exempelvis innebär avtalet fler möjligheter att stoppa varor i tullen för immaterialrättsintrång än vad som brukar vara fallet i ett vanligt frihandelsavtal.

Offentlig upphandling

Reglerna i avtalet bygger på WTO:s avtal om offentlig upphandling, Government Procurement Agreement. Utöver parternas marknadstillträdsåtaganden i WTO-avtalet öppnar parterna upp upphandling ytterligare för ett antal upphandlande myndigheter och enheter inom gas och värmesektorerna och i sju tjänstekategorier. Däribland ingår hotell, restaurang och utbildning. Det finns även regler om att hållbarhetshänsyn kan tas i upphandlingarna.

Tjänstehandel och investeringar

Avtalet utgår från WTO-regelverket men går längre och ger ökad förutsägbarhet då Storbritannien och EU åtar sig att inte diskriminera eller sätta upp restriktioner av tjänstehandeln inom flertalet tjänstesektorer.

Digitala frågor

Överföringar av persondata till Storbritannien tillåts temporärt under samma förutsättningar som på den inre marknaden under 4 månader från 1 januari 2021 med möjlighet till 2 månaders förlängning.

Parterna får inte införa datalokaliseringskrav eller införa källkodskrav, med vissa undantag för persondataskydd. Avtalet bidrar även till ökad transparens och förutsägbarhet på området då parterna ska informera varandra om vilka typer av dataskyddslagstiftning som man kommer att behålla eller införa.

Personrörlighet

I avtalet finns särskilda regler för olika typer av affärsresenärer. Exempelvis kommer Storbritannien inte att kräva arbetstillstånd för vissa kortare affärsresor eller resor för etableringssyften.

Hållbarhet och ”jämn spelplan”

Hållbarhetsfrågor regleras i avtalet både genom ett klassiskt hållbarhetskapitel som återfinns i EU:s andra frihandelsavtal samt i ett nytt kapitel som kallas ”jämn spelplan”.

Avtalet innehåller även nya efterlevnadsmekanismer med möjligheter att införa unilaterala åtgärder om EU eller Storbritannien till exempel sänker sina regler på miljö- eller arbetsrättsområdet på ett sätt som påverkar möjligheten för den andra partens företag att konkurrera.