Kapitel 20: Immateriella rättigheter

Målet med kapitlet om immateriella rättigheter är att underlätta produktionen av och handeln med innovativa och kreativa produkter och tjänster mellan EU och Kanada genom att samtidigt få till stånd ett fullgott och effektivt skydd av immateriella rättigheter och säkerställa att lagstiftningen efterlevs. Kapitlet bygger på befintliga internationella immaterialrättslagar för att utveckla regler och standarder som är förenliga med både EU:s och Kanadas system. Kapitlet beskriver också förfaranden för att skydda mot immaterialrättsintrång, och anger områden där parterna kan öka sitt samarbete.