Frihandelsavtalet mellan EU och Japan – FAQ för företag

Allmänt

Varför är avtalet viktigt?

Avtalet med Japan ger bättre förutsättningar för svenska företag som bedriver handel mellan EU och Japan. På vissa områden får förbättringarna effekt från det att avtalet träder ikraft – till exempel genom att många tullar tas bort eller sänks och ökad tillgång till den japanska marknaden för offentlig upphandling. Parallellt med förhandlingarna har EU och Japan kunnat lösa ett antal handelshinder på regelområdet.

På andra områden kommer de positiva effekterna att märkas på sikt. Avtalet med Japan ger en garant för öppenhet och transparens och sätter upp tydliga spelregler mellan parterna.

Golvet för vår handelsrelation med Japan har hittills varit WTO:s regelverk. Avtalet med Japan innebär en ny högre nivå som avstamp för en fortsatt dialog och samarbete mellan EU och Japan på handelsområdet. Samarbetet syftar bland annat till att underlätta för företag genom att till exempel skapa bättre regler på en del områden.

Hur kommer avtalet att underlätta företags handel med Japan?

Frihandelsavtalet med Japan är till för företag och syftar till att underlätta ditt företags handel med Japan. Vissa förbättringar ger effekt redan från avtalets ikraftträdande, såsom många tullsänkningar för varuhandeln, tillgången till den kanadensiska marknaden för offentlig upphandling samt marknadsöppningar för tjänstehandeln. Även krav på dubbla tester avskaffas på en del områden.

Andra lättnader kommer att märkas på längre sikt. Det kan gälla de tullar som avvecklas efter en övergångstid, men också problem som kan lösas genom ett samarbete mellan parterna.

Observera att avtalets ursprungsregler måste uppfyllas för att en vara ska kunna få tullfrihet/nedtrappad tull, se nedan.

Varuhandel

Kommer Japan att avveckla alla tullar när avtalet träder ikraft?

Vid ikraftträdandet kommer för 86 procent av Japans tullpositioner att vara tullfria. Detta motsvarar 91 procent av importen till Japan från EU (värdemässigt). För vissa varor avvecklas tullarna under en övergångstid. Tullavvecklingen ser olika ut för olika produkter, både när det gäller längd och hur nedtrappningen genomförs. Med undantag för en enda vara är övergångstiden som längst 15 år. Efter övergångsperiodens slut kommer 97 procent av Japans tullpositioner att vara tullfria, motsvarande 99 procent av Japans import från EU. Övriga varor kommer att få lägre tullar eller tullkvoter (med lägre eller ingen tull). Det gäller främst jordbruksprodukter.

Finns det några varor som inte täcks av liberaliseringar i avtalet?

Varken Japan eller EU gör några liberaliseringar för ris och sjögräs. Dessa är exkluderade.

Blir alla industrivaror tullfria vid import till Japan?

Japan åtar sig att avveckla tullarna fullt ut för alla industrivaror till exempel för kemikalier, järn och stål, andra oädla metaller, glas samt textil och konfektion. För vissa varor kommer tullarna att trappas ned under flera år. Detta gäller bland annat för trä och varor av trä, varor av läder, skor samt fisk.

Blir all import av industrivaror från Japan tullfri?

Ja, all import av industrivaror från Japan till EU kommer att bli tullfri, antingen vid avtalets ikraftträdande eller efter en övergångsperiod. Exempelvis trappas tullar för personbilar ner under sju år, bildelar 3-5 år, vissa däck upp till tio år. Andra exempel på varor med övergångstider är skor, viss elektronik, vissa kemikalier samt lok och järnvägsutrustning.

Vad betyder avtalet med Japan för jordbruks- och livsmedelssektorn?

Den japanska livsmedelsmarknaden har varit starkt skyddad med höga tullar. I och med avtalet kommer tullarna för 85 procent av tullpositionerna för livsmedel att avvecklas helt, många dock först efter en nedtrappningstid.

Japan har under förhandlingarnas gång godkänt ett antal livsmedelstillsatser samt åtagit sig att förenkla och tydliggöra sin procedur för godkännande av livsmedelstillsatser som tidigare ansetts långsam och komplicerad.

Blir alla livsmedelsprodukter tullfria vid import till Japan?

Nej, alla livsmedelsprodukter som importeras till Japan från EU blir inte tullfria, men 85 procent av tullpositionerna blir det. Vissa blir tullfria redan vid avtalets ikraftträdande, t.ex. cider och rostat kaffe, andra först efter en övergångstid, till exempel griskött, kakor och hårdost med avvecklingstider på 9, 10 respektive 15 år. Hur nedtrappningen sker kan variera för olika produkter.

Vissa produkter blir inte tullfria, utan tullen sänks. Detta gäller exempelvis nötkött. För flera mejeriprodukter, som har mycket hög tull, kommer Japan att öppna tullkvoter med reducerad eller ingen tull, till exempel för mjölkpulver, färskost och vassle.

Vad händer med EU:s tullar på livsmedelsprodukter?

Det blir tullfritt att importera de flesta livsmedel från Japan när avtalet träder ikraft.

Behöver exportvaran uppfylla särskilda krav för att kunna få tullförmåner när den importeras till Japan?

Ja. Tullbefrielserna beviljas bara för de varor som uppfyller frihandelsavtalets ursprungsregler. Ursprungsreglerna säger att en vara måste genomgå en betydande bearbetning i antingen EU eller Japan för att få tillgång till tullförmånerna. Olika varor har olika bearbetningskrav så det är viktigt att varje tillverkare tittar i själva avtalet för att se vilka krav som gäller för just sin vara. Att uppfylla själva bearbetningskravet är den ena sidan av ursprungsreglerna, den andra är att bevisa varans ursprung. I avtalet med Japan kan både importören och exportören bevisa att kraven uppfylls vilket är en nyhet jämfört med andra frihandelsavtal som EU har slutit.

Tekniska regler och handelshinder

Har förhandlingarna inneburit att antalet handelshinder har kunnat minskas?

En viktig anledning till att EU ville förhandla ett frihandelsavtal med Japan var att det skapade möjligheter att komma tillrätta med handelshinder man inte tidigare lyckats lösa. I samband med förhandlingarna arbetade EU och Japan tillsammans för att komma tillrätta med ett stort antal handelshinder, de flesta handlade om så kallade tekniska handelshinder. Arbetet har bland annat lett fram till en särskild bilaga till avtalet om fordon. Andra exempel på sektorer där handelshinder har kunnat lösas är kemikalier och läkemedel.

Vad innebär avtalet med Japan när det gäller tekniska regler?

Den största fördelen för tekniska regler är att Japan har åtagit sig att använda internationella standarder och globala riktlinjer i större utsträckning. Det gäller till exempel regler för motorfordon, läkemedel och kemikalier. Detta kommer i praktiken innebära att det blir enklare att exportera produkter från EU till Japan då EU redan idag till stor del använder sig av internationella standarder och harmoniserade globala regler och riktlinjer.

Japan och EU har också åtagit sig att regelbundet och tidigt i regelprocessen informera den andra parten om kommande tekniska regler och vilka konsekvenser en regel kan få. Parterna har därefter möjlighet att kommentera på den föreslagna regeln och den andra parten ska ta kommentarerna i beaktande så långt det är möjligt. Detta kommer göra det enklare för europeiska företag att få tillgång till både aktuella japanska produktregler men också kommande regler.

Kommer jag som företag att kunna undvika att testa mina produkter två gånger?

Ja, för vissa produkter kommer det räcka med en testning och för vissa produkter godkänns tillverkardeklaration. Avtalet gör att det kommer att bli enklare att sätta en produkt på marknaden då man enats om ömsesidigt erkännande av testresultat på vissa produkter. Det innebär att vissa produkter endast behöver testas inom EU och inte både inom EU och i Japan. Vissa produkter kommer i och med avtalet att omfattas av tillverkardeklarationer i stället vilket förenklar för företag som vill sätta produkter på marknaden i Japan.

Vad innebär motorfordonsbilagan i praktiken?

Japan har åtagit sig att använda internationella standarder och globala riktlinjer i större utsträckning. Det gäller till exempel UNECE regler för motorfordon.

Härutöver är den viktigaste aspekten med bilagan för motorfordon är att europeiska företag som vill exportera fordon till Japan kommer att kunna testa ett helt fordon inom EU för att få japanskt typgodkännande och sätta fordonet på marknaden i Japan. Testningen sker av en japansk inspektör utstationerad i EU. Detta gäller också för enskilda komponenter.

Handeln med tjänster

Vad innebär avtalet med Japan för företag som vill sälja tjänster till Japan?

Avtalet med Japan ger företag bättre förutsättningar att sälja tjänster i Japan på områden som bland annat de flesta affärstjänster, IT-tjänster, privata utbildningstjänster, distribution, miljötjänster och många finansiella tjänster.

Frihandelsavtalet med Japan garanterar att europeiska tjänsteleverantörer i de flesta tjänstesektorer kommer att behandlas på samma sätt som japanska tjänsteleverantörer i Japan. Avtalet skapar transparens om nuvarande begränsningar av öppenhet och förutsägbarhet genom en garanterad nivå av öppenhet i framtiden.

Personrörlighet och erkännande av yrkeskvalifikationer

Skapar avtalet med Japan bättre förutsättningar för svenska medborgare att arbeta i Japan?

Avtalet går längre än EU:s tidigare frihandelsavtal. Korttidsaffärsresenärer och investerare kan åka till Japan utan att söka arbetstillstånd. Avtalet garanterar att det är möjligt att göra företagsintern flytt av personal och att ta med medföljande. Det finns också för första gången regler som ska se till att procedurer kring visum och uppehållstillstånd blir smidiga.

Kommer avtalet mellan EU och Japan att leda till erkännande av yrkeskvalifikationer?

Nej, avtalet leder inte till att yrkeskvalifikationer automatiskt erkänns. Men avtalet skapar en möjlighet för Japan och EU att undersöka förutsättningarna och att underlätta för detta i framtiden. Det finns en särskild grupp som kommer att jobba med dessa frågor.

Offentlig upphandling

Innebär avtalet bättre tillgång till marknaden för offentlig upphandling i Japan?

Ja. Åtagandena i detta avtal kompletterar de åtaganden som Japan redan gjort i WTO:s avtal om offentlig upphandling, GPA. Frihandelsavtalet med Japan innebär att det blir bättre tillgång till offentliga upphandlingar på regional och lokal nivå. Exempelvis får EU:s företag tillgång till offentlig upphandling i 48 olika städer med cirka 300 000 invånare, så kallade "core cities". Ungefär 15 procent av Japans befolkning finns i dessa städer. Vidare täcks vissa sjukhus, akademiska institutioner, elektricitetssektorn och vissa affärstjänster på regional och lokal nivå. Dessutom inkluderas telekommunikationstjänster. Japan har också tagit steg mot att minska användningen av "Operational Safety Clause" inom järnvägssektorn vilket är ett undantag med hänvisning till säkerhet.